IHO:'\IK\. :\IIAST\ POZ:'\A:'\IAwego; w lutym proC. Henryk Mazeaud z uniwersytptu w LiIlp. .oraz wycieczka attache s wojsk.owTh 14 paI1stW.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 7 min.

Na ważniejszych placówkach zaszły następujące zmiany: Z dniem 13 stycznia miejsce ustępującego. prezesa Wielkopolskiej Izb- Rolniczej dr. Janusza Chosłowskiego objął komisarz rządo.wy dr. Teodor Swinarski. Z dniem 1 lutego ustąpił dyrekt.or Teatru Polskiego Bolesław Szczurkiewicz, a następcą jego został Teofil Trzcillski. Dyrekto.rem Muzeum Wielkopolskiego w miejsce dr, Marjana Gumowskiego mianowany został dr, Nikof]em Pajzrlerski, a wif'edyrpktorelH Jerzy I{o.ller.

Z Hl a l' I i: . p, dr, Stanislaw GI'OSSmanll, były prezes Sądu P.owiatowego (17, XII.); ś. p. Andrzej Ialinowski, malarz (31. XII.); ś.]J. Maciej Wierzbiński, powieściopisarz (15. L); ś. p. Wład'slaw KościeIski, ziemianin i mecenas literatury (11. [1.).

TOWARZYSTWO IIŁONIIWW MIASTA PUZNANIA.

1. Dnia 18 lutego 1933 r. odbyło się \V Hatuszu o g.odz, 18 nadzwyczajne walne zehranie Towarzystwa :\,[iłośników Miasta Poznania, Przewodniczył prezes p. radca Ruciński. P. prof.

Wodziczko wygłosił referat o pro.gramie zieleni w planie rozbudo.WY miasta Poznania. P. referent przedstawił nasamprzód program zieleni w granicach miasta, uzasadniając jej potrzebę i celowe rozłożenie, poczem omówił potrzeby w zakresie zieleni podmiejskiej, t. j. zieleni ł'egjonu poznallskiego, wysuwając po.stulat utworzenia biura rozbudowy dla regjonu, potrzebę ochro.ny lasów .okolicznych, potrzebę stworzenia wie,lkopolskiego parku narodowego jako rozszerzenia stworzonych w Puszczykowi e i Ludwikowie, l'ezerwatów przyrody. P. referent zgłosił wnioski w sprawie stworzenia komisji planu regjonalnego i " sprawie realizacji wlkp. parku narodowego oraz roztoczenia opieki krajobrazowej nad pięknemi okolicami Poznania, \Vnioski te zgromadzenie przyjęło. D.o Zarządu 1'-\\'a \,"ybrani zostali pp.: radcowie inż. Kazimierz RuciI1ski, Stanisław Nowicki, Z-gmunt Zaleski, prof.

Dr. Adam Wodziczko, dyr, Roman Leitgeher, dT. Dr, Kazimierz I{aczmarczyk, dT, Bernard Kasprowicz, nacz. Aleksander Chybiilski i dyr. Jan I{uglin, Na posiedzeniu Zarządu, które odh-ło się tuż po wałnem zgromadzeniu, wyhrani zostałi: prezesem p. r. Rucillski, 7astępcą prezesa p. prof, \Vodziczko, sekretarzem p. nacz, Chyhillski, skarbnikiem p. ctyr. Kasprowicz, redaktorem p. 1". Zaleski. 3. W poczet członków wpisany został p,: 247. Dr. Władysław Sl'yda, adwokat, b. minister, w Poznaniu.

'>

"Budżet. miasta f'oznau i a" na rok 1933/34. :'>lakładem Magistratu stoI. m, Poznania.

Poznań 1m:l 4", str. 195,

,,8 p l' a w o z d a n i l', Z a mk u i ęc i a l' a c h u n k o we g o g m iny nliasta Cieszyna" za . rok 1931/32. :\'akładem Gminy :\1 iasta Cieszyna, str, 109,

,,8 li l' a wo z d a n i e T o war z ystwa Czytelni LlIdow y c h \V P D Z n a n i u" za czas ocl 1 lipca 1931 r. do 30 czerwca 19:32 1', str. 20,

Ks. i k o d c m L u d o m i l' C i e z' y 111 S k i "R o c z n i k i 1\ a t o l i c k i c" na Rok Pański 1933. Tom IX. Nakładem alltora. Poznań HJ33. (Rozdział XXVIII dotyczy życia katolickiego w mieście Poznaniu, a rozdział XXIX specjalnie Pomnika \V dzięczności).

Dr, l\I a l' .I a u G u 111 o W s k i ,.Herbarz Polski", - Wydawnictwo firmy "Kawa lIag". Firmie należy się szczera wdzięczność za Cf'nne "Tdawnictwo nallkowe.

T c o d o l' F i I i p o w i c z - ,,I oj c w s p o m n i e n i a". (1860do 1932), XII + 19fi.

obywateli

Poznail 1933, RO, str., Praca interesująca poznaliskich,

Stefan Pap c!' - ",W'iclkoP o I s k a w c z o l' a j i d z: i ś".

Lwów 1933, 8°, str. 234 + 6 nlb.

Liczne ilustracje. - Podziękowanie Szan, Alltorowi za pierwszą "Wielkopolskę" dla szkól.

ArtlIr Marja, Swinarski "D ę b y w R D g a l i n i e", poezje (w tem cykl "Ballady poznalIskie"), akładem J.Dippla. Poznań 1933, str. 67.

"P o z n a ń s k i C h ó r cl l' a l n y" - broszura, z 14 ilustmcjami.

Katestr. 30

Janina Lewandowska "O b l ę ż c n i e P o z n a n i a w l' o k li 1704", Szkic lekcji pokazowej w kI. II, gimn" odbytej na konferencji Ogniska 1\Ietodyeznego IIistOl'ji w Poznanill (\'.1 :\Iuzeum Miejskicm). Poznań 1933. str. 15p, V e n a n t i u s K e m p f "D i c B l' U d e l' s c h a f t e n d c l' d c u t s c h e n K a t h o l ikell in Pas en" im Verlag der llistorischen Gesellschaft Iiir Posen, 1933. str, 50,

CZASOI'ISMA.

Kro n i k a \Ya l' s z a \\ y, :\Iiesięcznik. \\'ydawnictwo magistratu stoI. m, Warszawy. Rok VIII (19:12) nr. 9-10, S a III o l' Z ą (1 1 i ej s k i. D\Hltygodnik. )rgan Zwiqzku Miast Polskich. nok XII, \Varszawa 1932, r, 23 zr""iera m, i,: Dr.

:\1. JaroszYliskiego "Ku racjonalizacji gospodarki komunalnpj", Dr, Alfrpda Trawiliskiego "Opieka miast nad higjeną mięsa, jako l'Odka spożywczego", Stanisława Sch6nfelda "NownczpsTlI' cłtlPntarze". - Hok XIII, (19:ł:!), XI', 1,: KKo111manna "Dokola sprawy noweliza('ji usta\\"y o Komunalnych J..asach Oszczędności". r, 2,: ?ol. Porowskieg'o "Rola wlaclz pallstwowych i mil'jskich w akcji ratowania finansów miast'", Stan, Sehonfdda ,.Ogrodv puhlicznp", - :\1', 3. .Jana Strzeleckiego "Miasta w Polsc(' wykazujące spadek i największy J1I'Z)'I'ost IwlnoHci w oknsip 1921 -19:\1", Romana J\fi11i ,.,Rola Samorządu t('rytorjaln('go worganizacji r01ót pubJic"lIych w Kip!IIf'zpch", ,\r i a (I o 111 o c i ,':' a m o I' Z,1\ (I 0w p, DWlItygo<fnik, Organ Eiu}'a Samol'ządow('go KomunalIIC;,W Związku KredytO\ycgo w Poznaniu. Nr. 2:'1/21 zawiera m, i.: \V,]), "DochOllzenip i PgzPkucja roszczell prywa tno-pra\\'nyeh (lo związków komunalII ('ho,. \Y'. G. "Sankc.i(' karne _ ustawy przemysłow('j a prawI.' o wykroczeniach", - Xl', :-1,-4

\y, Gaertner "O zewnętrznem oznaczaniu przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych". D z i e n n i k Z a l' z ą (1 u ":\1. Ł oII z i. Dwutygodnik. \Vydawca: Zarząd NI, Łodzi. nok XV 193:j.

r. 1 zawiera 111, i.: Jana Strzeleckiego "Społeczno-gospodarcze podłoże gospodarki gmin miejskich", NI, Nehrebeckiego "Tania jatka w ł.odzi \ Przyczyn('k do organizacji tanich jatek w większych miastacl1 polskich"). 1':1', 2: Ludwika Kuka "Przeciw odPInaniu miastom wymiaru i poboru po(latków".

Strażnica Zachodnia kwartalnik poświęcony sprawom krpsów zaehoduich, nok XI 1932, '

,V i c i - Miesięczuik powięcony kulturze i sztuc p, I\;r. l:! zamieszcza m. i,: Tadeusza Pil'trykowskieg'o "Pisarz niemiecki Carl Busse jako regjonalista wielkopolski", A. Szyperskiego "Ks, Stanisław Koziprowski" (z cyklu: Wybitni Wielkopolanie), - Nr. 1 z 1', 1933: Alfonsa Szyperskiego "I(;eografja taleutów \\'if'łkopolskich", - KI', 2: Józpfa Birkenmajel'a "Sienkil'wicz wobec sprawy szkolnej poznall,.,;kier, Alfonsa Szyperskiego "Gl'ografja talentów wif'lkopolski ch", ?farjana Turwida ,,\Vielkopolscy ludzie teatru", Kurj('r Poznailski zawiera artykuły: Ks, ,y, Giphuro\Vskiego "Potzątki chóru kate(Imhwgo \V Poznaniu" (Kartki z historji poznailskiego ehóru katedraln('go) (nr. 566 z 11. XII"nr, 576 z 17, XII, i nr, 578 z 18. XII), (kI) ,,00 Czech" (Wystawa poznalIska w Pradze czeskiej) (nr, 594 z 29, XII.), Jana :\11'0ziIiskiego "Podpatrzmy trochę Wyczółkowskiego" (ur. 9 z 6, I.

1933), Dr, 11., I\\"'ojtkowskiego ,,\Vspomnienia kolegi Jaua Kasprowicza" (nr, 39 z 23, I), Dr. Kikod. Pajzderskiego "Szczątki Dąbrówki w katedrze gnieźnieilskiej" (nr, i7 z 29, 1.), Antoniego ChocieszyiIskiego "Za wielką spnl\vę" (Emisarjusz Tow, [)Pmokratycznego rozstrzelany w Poznaniu) (nr, 57 z 5, II,),

Dzieunik Puznallski \\' , dniu 1. I. 193:3 1'. \\"ydał numer jubileuszowy, poświęcony 7;)-leciu swego btni('nia, za\dprający m, i, następujące artykuły: Dl', Andrz('ja \Vojtkowskiego "Poprzednicy Dziennika PoznaIlskiego", Jana Kilarskiego ".Jedziemy do Poznania z roku 189", ,,\Vienczysława Brzostowskiego "Boleslaw Dembiilski" (Przyzynek do historji Związku Kół Śpiewaczych) -, ]\'1. Z, "Dziennik w pamiętnych dniach 18G3 1'," (nr, 1 z 22, I), Dr, W.

Bernatt "Polscy medaljerzy w Prarlzp Czeskiej" (nr, 24 z 29, I)

N o w y K u l' .I e l' zamieszcza szereg wyjątków ze zbiorów Stanisława Latanowicza, dotyczących Poznania w historji i legendzie. a mianowicie w nr, 2fjj z 23. XII. - 2:97 z 25, XII, - 298 z 28, XII. - 12 z 15 L 1933 r.

- lR z 22. 1. - 29 z 5. II, - 41 z HI. II., ora z 49 z 1. III.

p o s p n e I' T a g c b I a t t zamieścił następującP artykuły: Alfred Loake "Posen hatte ein Gneisenau-Denkmal" (nr, 17 z 21. J.), Georg Brandt .,1'\eue::o aus dem :V[uSf'um" (nr, 20 z 2;), 1.), GeOl'g Brandt "Hundert Jahl'e :\Iinutoli" (nr, 24 z 29, I).

\\" i c h f' l' k i e w i c z o w a Iar.ia, Ł ó d ź n a p u l' P u I' z e, P 0w i e ś Ć, PoznalI, druk. Dziennika PoznaIlskiego, 19;{t. 8\1, str, 268, Wygasły })o<l konipc w.' XVI magnacki ród wielkopolski Górkow, uwieczniouy w bronzach katedry poznaIlskiej, odżył w powieści autorki "Ignis ardens", a z uim także PoznaIl wieku złotego. J {'st to powiesć o bardzo zwartej hurlowie, odznaezaj:),ca się bogatem sło\\nictwem. a zarazem precyzją i powściągliwością w sposobie wyrażania się; słowem: brakipm jakiejkolwiek inflacji werbalistycznej: Fabula powieściowa, trzymająca się ściśle, w głównych swoich rysach, historji nieszczęśliwej IIalszki z Ostroga, najpiękniejsze,j i naj bogatszej dziedziczki, bogata j('st w momenty nadzwytza,i dramatyczne, Główną silą autorki jest kreślenie obrazów, lśniących przepychem barw i pełnycl1 życia, operowanie masami i kreś]pnie scen zbiorowych, - Cenna to pozycja w literaturze poznailskiej wieku XX,

_\., Wojtkowski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry