KRONIKA ;\IL\SL\ POZANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

jesiennych) uchwalają kahały w Poznaniu czy Krakowie konstytucje "o nieporlwyższaniu komornego", - o które sil,) jednak nikt nie troszczy. Na przełomie XVI i XVII w. powtarzają się (w Poznaniu) biadania biednego człowieka, że i piwniczne mieszkania drożeją coraz bardziej, że hogaci mieszkają za wygodnie i nip. ehcą wogóle odnajmować pokojów nawet próżnych i że żądają wekslowej gwarancji za komorne za caly rok" (str, (30).

Był)' po miastach szpitale żydowskie, "łecz pomoc lekarska była w nich niebardzo odpowiednia. skoro zarządy gmin musiały odbierać przysięgę od kahaluyeh lekarzy, że będą bodaj dwa razy w tygodniu odwiedzali tamże chorych (Poznań") (str. (35).

Tyle dowiadujem)O :-:i o Poznaniu z c1zip.ła zhio1'owego () kulturze staropolskiej.

;!, E d war ił R a l' Z)- ił S k i n t1l u n i w e l' s y e c i e F l' a n k f u l' C k i m.

o studjach Edwarda Haczyiłskiego podaje krótkie informacje książka p. t. nE. H. i jego dzieło" na str. :m, Na podstawie [Jubłikaeji "Aeltere eniversWits - Matrikeln. I. UniversiHit Frankfurt a. O..,. herausg. von Ernst Friedlander", tom II (Lipsk 1888, "Pubłicationcn aus den K. Preussischen Staatsarehiven", tom 3H, .str. (21) można uzupf'łnić, Że t8-letni Edward Ra(,L;yński wraz z W-letnim hratem .\tanazym zostali wpisani do matl"ykuły uniwersyteekiej dnia 30 lipca 1804 r. Towal'zyszowi ich, ezyli, jak zapisano, illformatorowi, ks. Perreau, Ha imię było Bernard; miał lat i5 i pochodził z Tingy w Alzacji. Z zapiski wynika także, iż egzamin wstępny zdali, dopisano bowiem prz) ieh nazwiskach wyraz "maturus". \Yiadomo zaś, że ohaj kształdli si!.' \v domu, nic w gimnazjum. Przy niektórych z ich kolegów, którzy )'ównocześnie z nimi zostali zapisani, widnieje wyraz "iUll11aturus", jakkolwiek przeważnie koiłczyli gimnazja. 1(8. Perreau przygoto\\ ał wiec obu Raczyilskieh d()łn'ze do studjów uniwersyteckiełl.

A, \Vo-jtkowski.

KHONIIL\ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

4 grudnia 1932 r. .otwarcie galerji obrazów im, :\1ielż-llkieh.

8 "tycznia 1933 l'. obchód 70-lecia powstania styczniowego.

8 grudnia poświęcenie Il'DWDzhudowanego Domu Katolirkiego. paraf .Ii święto-Marcińskiej oraz kaplicy Matki Boskiej z Lourdes - 18 grudnia 25-lecie istnienia Stow. Techników \V Poznaniu - 1 stycznia 1933 r, 75-lecie istnienia Dziennika Poznal1skiego - 20 stycznia zorganizowanie się nowego związku Iliastyków pod nazwą Towarz'stwo Miłośników Sztuki \Vspól{'ze,mej - 28 st-cznia 10-lecip. prary prof. Ignacego Hanusa nad zhliżenip!ll polskczeskiem - 25 lutego otwarcie Muzeum Wielkopolskiego po gruntownej reorganizacji - 1, marra otwarrie w,\""taw- medali w :\Iuzeum Miejskiem. ,,, uhiegłych mie3iącach urządzono nastl;'pująee wystawy olJl'azów: W Towarzystwie Sztuk Pil;'knych wystawę AugustHowicza, Chlphusa, Pogowskiego i Roguskiego, w'stawę Wandy Cllf'łmońskiej, Rafała Malczewskiego i kilku innych malarzy (Jl'az wystawę plastyków pomorskich. - \V Salonie przy Placu 'Volności 14a wystawI;' zhio.rową Szułczewskiej i kilku innych inalarzy mlodego pokolenia oraz w-"tawę grup)- krakowskiej "Zwornik". - Ponadto prz' ul. św. :\Iarcilla i1 urządzono juhileuszową "'stawę :\Iiecz-sława Siemillskiego z \Val'sza\\'y, Z wyhitniejszych obcokrajowców hawili w Poznalliu w grudniu 1932 r. prof. :Michał Lheritier z Paryża, gen, sekretarz 'Iiędzymwodowego Komitetu Nauk Histor. (wygłosił wykład o stosunkach poIitTznrch Europy \Ysehodlliej); w stp'zniu Hł33 r. ks. Ludwik I\uhar, dziennikarz i publicysta słowellski (wygło.sil odezyt na temat stosunków kulturalnFh i społecznych w Sloweuji), Vamesco, dziennikarz rumuński, oraz gen. Ro"ka, konlPndant główny estońskiego przysposohienia wojsko

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry