KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

To też otlbrzymia iloM rysunków, rzeźb i mai owi. lei pozwala nam na dokładny opis ówczesnych gatunków - konia Przewabkiego (EQliUS PRZEWALSKI vel FERUS Pall.), tarpana (EQUUS Gl\lELI:"'J .\111.) i dężkicgo konia ('zwartor7.do\Vego (EQUUS ABELIL Pierwszy 7. nich hył koniem małym o wysokości 1.3 mtl'" silnej budowie ciała, krótkich kończynach i wydłużonej a średniO/-szerokiej głowie, którą zdohiła ostra w górę stercząca grzywa. Barwa skóry wpadała w odcie!l czerwollo-żółto-hrollzowy, Tarpan, tak samo wysoki, różnił się od poprzednika zgrahJJiejszą budową odnóży, pełniejszą i ostrą grzywą i szara\V'I\I kolorem skóry, Ostatnim przedstawicielem konia był koń Abelego, Było to zwierzę od poprzednich o 0,5 mtr. wyższe i cięższe. Odnóża miał silne i długie, a grzehiet bardziej wyciągnit;'ty. Poza wymienionemi t.ypami konia istJJial jeszcze kulan - półosiol (EQUUS HEMJONUS), a czy i zebr' wtedy u nas żyły, jest niepewnelIl. Mimo podolmych do zcbn rysunków i malowieleł, poy-ostawionych na ścianach jaskill przez llwczesnego człowie.kil, nie znaleziono jeszcze dokładnych, temu gatunkowi odpotwiadajęcych, szczątków kopalnych,

P a l' z y s t o k o p t n p - )J e ł n o l' a g i e.

Najlepszy r0'zwój jeleni przypada na późny trzeciorzęd i dyluwjum. ""ymienić tu należy już wymarłą północno-amerykańską rodzinę PROCERATJNÓW, które posiadały aż dwie pary rogów, rodzinę jeleni olbrzymich l\IEGACEROSÓW, jeleni szla{hetnych, łosia i l-ena, Megaceros}' o olbrzymich łopatach, o rozpiętości 3,5 mtr., były najpotężniejszym gatunkiem pięlmej 1-0dziny jeleniotwatych. Całe ich szkielety spotyka się często w torfach irlandzkich, a poszczególne części szkieletu znajdują. sit;' i w naszych żwirbwniach, Na skutek specjalizacji rogów, która ]lie hTła. dla nich korzystną, giną już z końcem dyluwjum.

Jelenie szlachetne (CERVUS ELAPHUS) miały okazalsze i więcej rozgałęzione rogi od dzisiejszych, Łosie, które wtedy żyły w -Polsce, zhliżały się kształtem łopat jak i wie.lkością ciała do dziś żyjących łosi kanadyji'3kich, W Oddziale Przyrodniczym

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry