$B

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.04.30 R.3 Nr4

Czas czytania: ok. 6 min.

1\RnIKA MIASTA POZNANtA

Ile prace "Fryderyk Wielki i jego kolonizacja'., "Die Bank Przemysłowców in Posen." W {lniu 1. kwietnia 11125 ohjął Wiceprezydent miast.a władzę policyj n:! w p()znaniu i wydał odezwę w tej sprawie do obywatelstwa. Miejski l'rząd Policyjny IImiezezono przy pL Wolności 12. - W dniach 4. i 18. kwietnia święcono wieńcowe przy budowie hali targowej i domu administracyjnego Targów Poznailskich. - Od 20. kwietnia zmif'nionn hieg niektórych linij kolejki elektryczm:j, zwracając linję 4 l. Lazarza na koniee Wi1dy. linjr: dl\lgą z .Jeżyc na Śródkę a linję 1 z dworc:t na ul. Wielk:}. 19. kwiptnia Hntlalicja MarjaJika Kupiecka oIJchodziła 25-lctni jubilpw'z il'tnienia. W Towarzy'stwie Miłośników Hi st()rji Ziem Z:1eh()dnich wygłosił dnia ;. kwietnia rb. dr. Andrzej W ojtkowski odczyt n. t. "Ignacego Prą.lzyilskiego plan \\ojny Prus, i\ustrji i W. Ks. Poznailskiego z Ho,.;ją w r. 1.t8z Rl:CHU WYDAWNlCZł.:liU.

K a z i m i p I' Z K a c z m a I' c z Y k, Akta Radzieckie Poznańskie. Tom 1. 1434-1470. Wydawnictwo Poznmiskiego T()warzystwa Przyjaciół Nauk (Komisji Ili;;torycznej). POZ11ail lH::?5. 8" Ar]... 28. NieoceniOIw wydawui("two źródłowe, mające objąć w tomie r1ru!'ielll p()zustały okres 15. ,vieku.

Piękna zasługa dla hbtorji miasta 'Hlszeg'o. Uzecz nieo;hęt1n:l dla każdeg.o pracnwnika historycznego i miłośnika mia,sta Poznania, zn:tjącego język łaciilsU. (Ścisłe sprawozd:lIlip rezerwujemy sohie). K s. 8 t a n i s ł a w L li k o m s ki, Do historji pomnika Mieczysł.Iwa l i Bolesława Chrobrego w katedrze poznmlsldej. (),Ihitka z "Kroniki Miaskt Pozn:mia" r. 1925. Pnznail HI:!5. bO. Btr. 24.

Kro n i k a War s z a w y. Nr. 1. z kwietnia 1925. Po .,Kronice" na.

>iZPj ukazuje si" "Kronik:., Wmszawy", pOHwięcona :lIła!og'icl.ll'm interesom stolicy Rzel'zYPol'\politej. Wy<lawnietwo hratnie witamy sprdecznie. H o c z n i k Wyższej Szkul) H:J.Jllll(l\H'j w Warszawie. Warszawa l!':!ii.

8". tr. 240.

K g. N i k o rl {' m C i p s z r li s ].. i, Roczniki KatolicIde. Bok Hl. 1 !J2.t.

I:'llznail 1925. 8". Btr.?3 + 330 i og'łosz.

Sprawozdanie Zarządu Poznańsldego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za rok 1923 i 1924. "Wolność", rok IV, nr. 3. z:lwit'ra m. i. Dr. Zygmllnta r:Iowackiego: "Giełda iJłodów rolniez'ch w Poznaniu".

"Samorząd Miejski", zeszyt .. r. 1925, zawier:t m. i. rlokoilczt'lIie art,.

Stanisława Czasza ,,a marginesie rządow:)go projektu IIstawy o gminie miejskiej" i inż. St. "Yiplichnwskiego "l'wagi 'dotyczące asenizacji miast". "L'Echo de Paris", nr. z 12 lipca 1924. Alfredj Bandrina.rt, Le Songe de Foznań. "Dziennil<, Pozn:!ńsld" (h likował w (lalszym ciągli w mach 77. 8:!. 85.

Ho, !)O, H3, 95 i !N Dr. Leona Białkowskiego: Sarmaeja wielkopolska.

"Kur,ijer Poznański" nr. 85 Aleksander Chybiitski: Opieka nad uIJogimi w PU7.1laniu.

"Gazeta Powszechna" nr. 86. O życiu i z:lliług-ach społecznych Ignacego Baranowskiego. Nadto ,hienniki ppznańkie CZt;sto zamieszczały notatki i artykuły o hieżących sprawach nllejskieh. - "IIIustrowane Nowiny Codzienne" przpstaly wye'hollzić.

TOW ATtZY8TWO lVIlI.OŚNIKf)\V M-IA8TA POZNANIA.

1) nruie sprawozdanie roczne Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania za rok 1924. Dnlf!,i rok pracy Towa,rzystwa w skromnych obrat'al ię ramaell. W zydu spolecznem zauważyć było ltl{)żmt ppwne przesycpllie. IJrZemęczenie pracą g-romadzką, dzit;ki któren1U tak z,rze,s.enia analogiczne do n:1szego jak i innI' IUIl'zekały h'wale na :tpatję, brak zainteresowania u czlonków. Towarzystwo nasze w 7ł"ozumipniu na;;trojów i polożpnia, wiedząc, że n:l,czellleg'O swego zadan;a, popularyzacji 7.najomośri SpnLlV i intelpSÓW miasta, w tym czasie nip mogło z kDrzyścią spełniać, zrezygnowal,) na cl.a;; IUIIŻSZY z cZł;;;tszeg'o zW1lływania zehrail, żywiąc. przekonanie, ŻfJ nłsadnil'ze myIi i t,f'IHh>IU'jC Tow:u zystw:l zastqpi w wamnkach takich ..Kronika Miasta Poznania", rczwijają";l ;;iQ szczęśliwil i conz pomyś'niej.

Na tle tpm zrozumiałą jP;<t rzeczą, ze w c,iągu roku odl)yły się tylko dwa zgromailzcnia: walnc rocznc w ::'tycl.nin lH24 i naukowe w kwilJtlIiu. N":t lJt.\t:ttnicm wy!!łosił oelczyt prof. Dr. Wrzosek H. t. "Zahipgi oko]o z:tłozpnia- llniwerytpLU w Pnznaniu, p.zyninne w 1f\., 17., 18. i HI tł\leciu". Zanr.ąrl na poif'df'ł\iu'h wych ze spraw ważniejszych zadeeytlował z/Jrgauizować ekHkurje po micśl'ip eelem pokazania szerszemu l!'1"onu obywateltwa z:lhytków mia4a. Plan ten nie;;tety nie mógł być wykonany w roku spra.wozdawc7.ym. W skłarl zarządu wchodzili pp. radca Rucińs,ki (prezpsJ, p. radea Kryiak (wicppreze), dyr. Zaleski (;<pkretmz), €-p. r<!llea l'rankit'wie z, Ily1'. Kaprowicz (;<karlmik), .Ir. Pa.jzl1erki, ks. senator ::;tychd, 11yr. Klli'ZJJJ:,rcz) k. re'!. Królikowski, dyl'. Homan Leit.g'cber, prof. Dr. Erzepki, ks. prof. Dl'. Dettloff, b. Dr. Likowl8ki, dr-owa Wkherkie'.\ iCZf)wa. Członków przekło Tuw:Il"I.ystwo z r. 19:!3 ogółem zOli, pozy;<kałn nowych 2:!, ubyło dwuch, pozoSt:ljp zatpm 2O członków. ['hytpk, spowOllnwała smip'.ć, zahiIJrająr'a w jednym roku dwuch ezłonkÓw zarz:pl'u: ową wspaniałą postać klasYl'zncgo miłośnika miast:t Poznani:l, śp. radcę Ludwika Franldewicz:l. i zaf'łużonego h0jownika. .prawy pob,kiej śp. raJcę Francizka ::;alezcp;o Krysiaka.

Z począt.kiem roku Towarzystwo wydało drukiem praeę ElźbieŁy Bl'd et'skiej ]I. t. "Edwanl Hr. Rae'T.Yllski i Bihljot{'l,a Raezyńsldch". piQkny ]Jomnik c'lci dla wip'ldch z:1sług i 'zynÓw Eclwan1a Ha,ezYli;<!deo. jCll!lego z największych obywat.eli ltlia,sta. Na wydanie I.siążl:i tcj Ul1ziPliło suu. wenl'ji lI1inistcrjmn ()świeeenin Publicznego, ofiarę r;ewną przesłała równie2 rodzina RaczYl1kdch z Rogalina, p. Zygmunt Raczyńsl,i z nJwzycka dał osohn:! I!:ratyfikaejQ :tutorce. Za dary te i na tern miejscu ,serdpcznp składamy podzil)l:owlmic, Dalszyeh wy,bwnictw nie pOllejmowab się 1'ow::r7.ytwo, lt:1 razi p dla hra.l..u f),lpowipdniego materjałll. Projektowane jest wyllanip wil:l,szej pra,'v 7. dzip(1ziny mchu literackieg-o w 19. wieku \V ł\; znaniu.

MIASTA KRONIKA POZNANIA

Zaznaczyliśmy już, że lwią część zallań 'Towarzystwa sprłnia "Kronika Miasta Poznania", w której w,,;półpracują. twórc'w liczni członkowie nasi.

Inne sprawy związane z celami Towarzystwa a wysuwające się sporadyeznie na wi(lnwnię, w roku spraw.lzrlawczym załatwinli poszczególni c7.łonkowie zllrządu wcdle intencji stownrzys1tnia. Nwkoniec wyrażamy seł"'leczne pndl.iękowanie (li.iennikolll poznailskim, które usilnie popierały Towarzytwo. 2. Walne zebranie Towarzystwa Miłośników Miasta Pozn:mia odbyło się tlnia 30. kwietni:tJ 1!J:?5 o godz. 5 po pol. w sali 15. RatJłsz:t. Zebranie zagaił prezes p. r:Hlea Ruciński. P. KnletI..a wygłosił harwny o(lczyt n. t. ,.K,ról Hell1Tk Walezy a Poznań" na pod,stawie nowych materjałów ZIlalezionych przez autora w archiw.nm miejskie'l1l. (Praca ukaże ,,;ię w ..Kroniee"). f>romUe oklaski nagrodzily refen'nta. \V dy",kusji zaLierali glos pp. ,lyr. Kaczmarczyk, dyr. Zalpski i ,11'. Hiałkowski. CZQśr sprawozllawL',zą zag:iil prezes uez('zeniem pamięci śp. LllIlwika, Frankiewicza i Franc. Kry"iaka. (',I<retarz p. dyr. Zalpski z(lał sprawę z działaln;u\pj Towarzystwa w r. 1\)24. (8prawoz r l:mip, to ,lrukowano powyżej), a p. dyr. Kasprowicz sprawoz(lanie kasowe. Nast(:llllic wybrano w .skład zar7.:}(lu pp.: !':t.leę Ruciilskiego, dyr. Kaczmarczyka, dyr. Zalpskiego, dyr. Kasprowicza, dl'. PajzdersI..ieg'o, ks. sen. Stychla, 'lyr. Romana LPitgcbra i dr. Bhlłkowskiego. \Y wl>lnyeh głM:lch poruszono kwpstjl: częt_zyeh {)(lezytilw, sposohu '/:1prasz:mia członków na zebrania, p'kskursyj po- mie,ście dla po'zlIania zabytków i topografji miata przez szerszy ogół i sprawę składek. IJchw:tł uie powzięt{). Głos zabieraH pp.: t"aJtlca Kontwwicz, ratl(a H.ueiil'",ki, dyr. Kal'zmar<;zyk, iiyr. Zale'\ki, ,łyr. Kai'prowicz.

3. Zebranie Zarządu ollhyło :-;ię hezpoś!"P.(lnio po zplmtniu walnem. ZalZątl ulwnstyt.uował sir:, w'hip)"ając ponownip prez{'sem ]I. r:ułct; Hueiilski" gt>, sekretarzem p. d'r. Zaleskipgo i skarhnikiplll p. (l'r. K!\s]lrowicza i 1<)wobjąe n:l. '/astępCI: plezesa p. dyr. KaczmarezyI..a.

TBEŚĆ: Samueł KarUIfu,> (Dr. Andl'zej Wojt'kows,ki). Pohyt M K. Sarhiewkiego w POZllaniu. (Ks. Bronisław Gła(lys1.). - (Ipieka "połe czna IV Pozn:1niu w dawnych wid,aeh. (DOIkOliezenie. - Aleksander Chyhiil:ski). - Kronika mipsit;:,-"zna. - Z I'llclm wyl:nvlllil'zeg-o. _.

Towarzystwo l\Iiłośnikow Mia'st3 Poznania.

Nakładem Magistratu stoł. m. Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz. pokój 74,

Odbito w Drukami Robotnik6w Chlześcijański('h Tow Akc. w Poznaniu'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.04.30 R.3 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry