KROKIK.\ I\IIASTA POZNAIAnale,ży, że pochodził z Poznania. lub z najbliższej okoIiey, Żp tu wstąpił do Zakonu i przechodził nowicjat oraz pierwsze nauki. Do spo!łeczności poznańskiej należał najpóźniej w r. 1589 3 ). Czy korzytał z wznowionych wówcza \\''ższych nauk w prowincji? Studjulll teologji- istniało w Krakowie od r, 1581 pod kierownictwem uczonego Włucha. Hannibala Hosselli 4), studjum filozofji w Samborze od r. l;)S(i pod pary"kim lektorem Benedyktem Gąsiorkiem ;'), przypadało to więc na łata młodości Szymona, Konkretnie jednak nic powiedziel nie możemy, nie spotykamy go też nigdzie jako lektora, coprawda Jn'z) naszej ułamkowej dokumentacji z milczenia niepodohna też wyciągać negatywnego wniosku. ll';ldźcohądź posługuje "ie już humanistyczną łaciną i ceni jej wartość Dzialalność krakowska Szymona zapewne znajdowała uznanie IJrad, ho od r. 1599 zachodzi już na urzędzie kustosza we Lwowie 6). \Vażny ten posterunek otrzymał zapPwlw z kapituły warckiej 8 września 1599 r. Prz'wodniczył na tej kapitulo Reformat Gahriel z Grodźca, b. prowincjał węgierski. U Szymona wytępują. pewne sympatje reformackie ), czy jednak jego kustoszostw'o IwowsJde można połąn,yć genetyczuie z komisarstwem Gabriela, temhardziej trudno powiedzieć, że tego.ż wizyta spotkała ię z wyraźną niechęcią prowincji i kapituły, a prze

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

,') X, K:llltak, Kronika Bernardynów bydgoskich, PoznalI HJ07, 53, zymon lIlowi, że przebywal w Poznaniu spółcześnie z kilkll zakonnikami, z których Fabian TIqczka lImarl naj wcześniej w r, 15Y, (Nel{rolog prowincji, rk ArchiwlIm KajJitllJy włocławskiej, l\Ionasteda 2,4.83), oJ Przybył do Polski 1J1 celem zorganizowania stUdjlll1l hernardyńskiego w Krakowie, umarl 1596, Pisma jPgo u Estreich()ra (Uibl.iogl'afja polska XXVI) 37;1-6, ) Znakomity Bernardyn, 1545,-1£i07, Por, naszq pracę: Bona\\ cntllra Krzeciek z Poznania, Kronika miasta Poznania 1928 str, 164/5 przy)), H. 6) Rk, Bibl. Bern. lwowskich lU'. 248 (Księga nowicjuszy) 10v, 11, 7) \V swojej kronice skępskiej 76-8 obdarza wielkiemi pochwalami .\mJ)rożego z Mo!!i\na, powiadając m, i., że miał zostać prowinejalem na kapitule w "Varcie 1588, ale większość ojców lękała się, żpby nie wprowadził reformy,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry