KROXIKA :\IJAS'L\ POZ="IANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Pilno hyło króIO\"i pruskiemu, ah' zwiedzić PO,znal. i ziemie pobkie, jakie dm:tały mu się w udziale, to też, gdy nareszde delegacja ostatniego sejmu grodzieilskiego traktat podziałow' z Prusami 25 września 1793 r. poupisała, już 10 października zawitał w mury naszego grodu i zamieszkał \V pałacu marszałka GurowskiegOl, Prz'jęcie brło uroczyste. Była wspaniała brama triumfalna, przy której burmistrz w otoczeniu magistratu wręczył królowi klucze miasta, hyły przemowy, a tłumy, wśród których odznaczali się Żydzi, poprzebierani swym zwyczajem przy uroczystościach za Turków, wno.<;ząc głośne okrzyki, "prowadzily króla do miasta, Nie omieszkało też Braetwo I{upiel'kie korzystac z pohytu króla w Poznaniu, a że minister v, Voss do tego czasu w niezem nie uwzględnił jego życzell, wyrażonyeh w petyeji, złożyło 12 października przez s\VTh delegatów nową petycję do trollu.

Petycja ta, skromniejsza, ograniezała się według Dr. Warschauera na prośbie zwolnienia tylko synów kupieckich 01lI poboru do wojska, a dom kupieckie prz umiarkowanej opłacie serwisu miały hyć zwolnione od kwaterunku. Wolność wywozu miała się ograniczać tylko na dawne prowincje pruskie i zagranicę, prZTzem, jak pierwej, nie wspnmniano już w petycji o opłatach celnycll. PJ'osiło też Bractwo o zatwierdzenie mu uawnych przywilejów, o ograniczenie handlu Żydon1. w ramach, jakie im w iJ)]l ch prowincjach pruskich przysługiwały, \\Teszcil' prosiło o lH'ZpprOl\vadzenie spławności \Varty oraz o założenie \\. Poznaniu banku poż'czkowego.

Król przyjął deputację żyezliwie i dał przyehylnl;t odpo\\ iedź, że żT,zenia kupiectwa będą uwzględnione, o ile ustawy i okoliczności pozwolą, a COl si\, tTZ' pławnośei \Val'ty, to śrOllki są już zarządzone 22).

") Owczesny rząd pl'tlski pl'zeprowadzil wprawdzie kosztem ()3 ono talarów spławność żeg-Iugi na Warcie od granicy Nowej MaI'chji do Poznania, ale plnny przedstawione królowi przez ministra v. Voss'a. aby "'al'tt: dalej do Sieradza uczynić spławną, mianowicie zaś plan połą!'z!'uia "'1U.ty z \Vis!:! pl'zez jezioro <.;opło, chociaż pl'zeprowadze

Pełne otuch- i nadziei na przyszłość, z wdzięczności za ła:,:kawe przyjęcie deputatów, posta.nowiło Bractwo Kupieckie ku uczczeniu pobytu króla \\' Poznaniu wydać hal. \V tym celu zarzą,d Bractwa wezwał konfratrów o:sobną kurendą do wzięcia udziału 23j, Podpisa.ło ją 48 członków, Czy król, jak się spodziewano, pokazał się na balu. niewiadomo, ho już następnego linia. puścił się w dalszą drogę, Odwiedziwszy Kościan, Rawicz. \Vschowę, Kalisz, Płock, Piotrków, Częstochowę, opuścił nareszcie 31 11aździernika ziemie polskie, udając się przez terytorjum śląskie do \Vrocławia., a stamtąd do Berlina 2'),

\Yraeają,c do petycji, to nie speluiła ona pokładanych prz£'z kupiectwo pozuailskie nadziei. V\' odpowiedzi, jaką Bractwo otrzymało od ministra, zaznaczono, że wyrażone w petycji ż-(zenia, o ile są zgodne z ogólnemi w pailstwie pruskiem zasadami, rząd spełni. lecz narazie nie llają się urzeczywistnić, Co do handlu żydowskiegO!, na który kupc" w ]wtycji równie się ul<arżają" to sprawa ta. osobnym regulaminem będzie załatwiona, Ji.aś co dot)'cz" utworzenia w Poznaniu hanku pożyczkowego, to I'ząd uważa żądanie to za zawczesne; sto,;wlki handlowe Poznania są na to za eiasne, \V sprawie kwaterunku i służby ,,'ojslwwej odpowiedziało Bral'twu Ober-Kriegs-KoIłegium, że zwolnienip kupców oli kwatf'J'tlllku h)-łohy krzywdą \\'o])('c innych biednif'jszych wspolohpvateli, a zre.;;ztą inne m.iasta nie są też od niego wolne, Co zaś dot-czy służby w wojsku, to kupcy dOizuają już dos)"ć, względów, ho którzy z uich mają 5000 talarów i więf'ej ohrotu rocznego, to sami i ich s)"no\\'h', w('dług nowego regu!aminu, są wolni od ,;łużh)- wojskowej 2'),

nie ich 1II0glołJy pl'zyczynić !';ię znacznie do podniesienia handlu pozn,tilsldego, nie cłozuflly przyjęcia, (Jaif6, Posen, sh', 71), 23) Ol'yginał kurendy p, \V Protokólal'zu, 2t) Szczegółowiej OpiS odwieflzin kl'Ólewskieh p. .I:H'oehowskiego: 'Upowiadania ITistOl'YI zue st.!", 230-233.

2';) Nie z\'aziło się niepowodzeniem swych zabiegów Bractwo Kupiecl.ie i st.al'Hło siC; później w r, 179;) znowu o zniesienie uciążliwegu kwatl'I'1mku, \\' t-m celu wysłało osobną deputację z pet.yeją do

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry