Z DZIE.JOW HANDLU I KUPIECTWA POZNANSKIEGO (1793-181;)\

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Od c;entnara \Virginji, i\Iarrlandskiej i innych zagrankznych lici tytoniowych 19 złp, i 22 1 i:? gr. Od centnara środków liści trtoniowych i łodyg 13 zł. ;) gr.

Od funta tabak zagranicznych, za które \\' innych królew!:'kich krajach pruskich do zapłacOlw i celnemi kwitami opatrzone zostało, gdy się je do Prus PołudniOlwych wprowadza., placę bez wzglt;)du na mdzaj 3 gr, Od funta wszelkich tytoni do palenia i tabak do zażywania, z krajowych liści fabrykowanych, tak w mniejszych jako też w większych beczkach lub paczkach, płaci się nl:: gr, Od centnara pospolitego tytoniu fahrykOiwanego w rolach z liści krajowych 15 gr. Od centnara suchych liści tytoniu krajowego 15 gr., jeżeli są opatrzone celnemi kartkami, któreby świadczyły, że, od nich podatek konsumcyjny został zaplacony. Od centnara takich liści, od których podatku kOllsumcyjnego nie opłacono!, 3 zł 19 gr, \Vszystkie z innych królewskich pailst\\ prukich fabrykowane tam tabaki, a do Prus Południowych wchodzące, winny być równie jak te, od których podatek kommmcyjny został opłacony, pieczęcią. fabryczną, celną pieczęcią. podatko.wą. lub !:'templem opieczętowane i należną przepustkę opatrzone, w przeciwnym razie hędzie uważało je się jako ohce fabrykat)i stosownie do tego wysokiej opłacie cła pOdlegać będą. Te są przepisy, 110 których handlujący kupcy zastosowal sit;) winni.

\\- uzupC'tnieniu powyz>;zego publicandum zostało 23 maja wydane w Poznaniu nowe tej treści: "Ponieważ w obwieszczeniu z d, 14 maja wysokość da od impoł'tu zagTanicznych tabak lio palenia: Virginia i Swicent oraz innych gatunków pospolitych tytoni w rolach, mniejsz)rch i większych paczkach, nie została umieszcz911ą, uwiadamia sil,' zatem handlujące publikum. że od tych za funt berł. wagi 19 gr. po1. opłacać należy" 21).

UJ Uryginalny tekst obu Publicandum w (Iruku posiada Bibljotl'ka RaC7.:YI'I:shich w Poznaniu JT, F, a, l:!,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry