8:J

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.04.30 R.3 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

KRQr-;'IKA MIASTA POZNANIAw k,)-hg:iulfll jezuiekiplll przy Fa'rze-, llie tak ha rdzo dawno t€'ll1l wyh'uclow:lllem staraniom X. .Jak6ba Wujka 1]). 'Vzm;:wka ta, aczkolwink rÓwnicż krÓtka jak wspomllieni',' w elegji z podróży" posiada nietylko !okalne znaczellie {) tyle, {) ile POZ\\ al:\ dokladnie owaczyć rok i fIni pohytn HaIbiew'skiego w I'oznaniu, ale wyjminia nam takżf' niektórp" poza nią. nie dość śl'i,le ustalone, szrzeg'ÓIy jogo podr6ży do Rzymu.. Nwilpierw, zgodnie z Rostowskilll l:!) i NaruszewiczPtrl 13) Il:1,ZllaeZa POł!rÓŻ :1J hiewskieg'o do Rzymu na rok I (). potwit>rdzają,c temsamem wynik badali O. Tomasza '"Valla" wyda \Vcy starowiejskiego. z1Jioru P),czyj, dokonanych w rzymskiem archiwum Towar:zystwa, Jezn80we,g;o l), podc,zas gdy Lang'hein 15) i jeszcze Die! 1 6 ), oraz ladelli 17) przytaczali rok l(jH. a X. Zaleski zgoła rok 1(2418); )I\'zl-'ł'iwllie zal X. JnszYllski r. Hi21 l 0). Zgodllie także z Rostow'skim 21)) i Naruszewic'zem :<1) podaje jako cel pJ'llrÓży jedynie llalszf' stndja, ("zemu prz('czą dopiero Ul'zpodstawlle domysły Laug'beilla 22) i llowoezesnych biografów Diela l3) i l3aaleniego 2'). NieKeiskm wykazuje f;ię dalej twierozeuie profesorÓw StalIi.sława \Vinda}dewicza :!5) i Jana Oko 26) o. "pic:ciomiesi{:cznej podróży cTo \\iecznego miasta", kiedy nasi wGdrowcy już w listopa

11) Ks. Jan Cyg"ańki. Korespondencja Księdza Jakóba Wujl,a z Wągrówc:i, z lat 15(j!)-15f(j. Roc711iki Towarzystwa Przyjaciół Nauk. PO'lllail 1917, str. 315 n.

12) Htanislaus Rosto-wski. Lit.uanicarum Societ,ltj .JeMI Hitoria/"Urn pl'ovlinciaHum pars prima. Vilnae 17(j!:;, str. i3W (we<lł'Ug cg'zemplarza z poprawioną paginacj:,). 13) Reverf'ndi Patri ]\f. C. f'arhie\\ ski c Hncietatc Jcu Po('mata ex vetq[::-;t.R manuscripf.i,s et vadis cOilidlli. Vil'n,[e 1757. Ad Lcdorem. - H) Poemat a omnia, sir. VIII.

15) Uommenta,tio, st.r. XLIII.

16) 8timmen aus Ma,ria-Laach. I. c. str. 345.

17) Fnr.pglą.l PowKzechny, I. c. st.r. 217.

18) Tygodnik Wileńsld. Tom VI (1818), str. (j6.

lH) Dykcyonarz poetów POhikich. Tom II. Kra,ków 1820, str. Hit 2'1) o. c. str. 353.

21) o. c. .\lI l.ectorem.

22) Commentatio. str. XLV.

23) o. c. str. 345.

2) O. c. str. 217.

25) Liryka. Sarbiewskiego. Rozpr. Akael. Umiej. Wyelz'iał Filolog. Tom XV. Kraków 1891, str. 213.

26) M. K. Rarhiewski poeta uwieńczony. WilnQ 1923, str. 5.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.04.30 R.3 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry