KBOXIKA 1L\STA POZKAXIAmowną. ZwlekanO! tedy z odpowiedzią, Nakoniec postanowiono nie dawać na petycję żadnej odpowiedzi, a ministra dla spraw Prus Południowych v. Voss'a upoważnić. aby on życzenia kupiectwa zaspokoił na zasadach, jakie w innych krajach pruskich panują,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

VV myśl tego postanowienia, a zarazem jako dowód szczcgólniejszej łaski królewskiej dla nowych poddanych, ukazało się z datą 14 maja 1793 r, obwieszczeniel czyli t. zw. puhlicandum, wydane w Poznaniu przez pełnomocnego ministra dla Prus Połdniowych v. Voss'a oraz ministra i szefa wydziału a.kcyzy i cła v. Struensee'go w sprawie handlu wyrobami tytoEiowemi.

Publicandum przedewszystkiem zaznacza, że pOlską Administrację Tabaczną, jaka do dnia okupacji istniała w Prusach Południowych, z chwilą, gdy prowincja ta przeszła pod pano,vanie pruskie, znosi się zupełnie i każdy, osobliwie zaś kupcy 1ll0g'ą teraz wszelkiego rodzaju wyrobami tytoniowemi, czy to zagrankznemi, czy też w dawnych pruskich krajach dziedziczuych albo", Prusach Południowych fabrykowanemi, bez oha\\',\' jakiejkolwiek przeszkody handel prowadzić, pod temi jPdnakżo warunkami, że, wprowadzając wyroby tytoniowe do Prus Południowych, ilość ich na pienvszej komorze celnej dokladnie podadzą, jak należy zgłoszą ją tamżf' dOi rewizji i. !'io opla(" podług uastf.'pującej taryfy: Od funta berlii1skiej wagi Hiszpanki, Sewilli, HaWaIlIJ,\' i iuuydl wyrobów tytoniowyeh zagranicznyeh 3 złp. 10 gr. Od wszelkiego rodzaju I(anastru bez wyjątku, tak w roJaeh jak w pazkach, za funt 1 złp. 15 gr. Od Portoryku w rolach za funt 19 gr,; od krajanego 1'01'toryku w paczkach jako też od wszystkich innych tabak do zażywania w heczkach luli w paczkaeh, wyjąwszy, w,\-żej wymif'nione cienkie gatunki, za funt 28 gr. Od tytoniu do mieenia w rolaeh, tak zw. Pres:-:-Tahak, za funt 12 gr.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry