KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

Jeszcze w 1', 1796 na zebraniu Hi tycznia (44) pQstanowili kO'nfratrzy na pielęgnację zUbO'żałegO' i ciężką chO'rO'bą dotkni<:-, tegQ kolegi, Bartłomieja Hintzego, z kasy Brackiej płacić 1 tal. tygO'dniO'wo, a gdy ten 13 grudnia 1797 umarł, zehrani nazajutri' na pO'siedzeniu konfratrzy, na wiadomO'ść o tern, hez namy!'łu postanDwili ponieść koszta pO'grzebu (f\2), \tV r. 1798 nawiedził pO'żar miastO' K D Ś e i a Ił, Pospieszyli na O'dgłos nieszczęścia z pomoeą kO'nfratrzy i obesłali kurend, skutkiem której zebrali dla biednych pogorzelców 41 tal. (99). Gdy kupiec Ignacy Brandt tak pO'dupadł, że nie mógł zapłacić dłużnych 50 talarów, a jegO' wierzyciel, bezwzględny, według ówczesnegO' prawa, złożył w sądzie O'dpO'wiednią kWO't'.' lIa jegO' utrzymanie i tpu sposO'bem dostał gO' dO' więzienia, kO'llft'atrzy cO'prędzej zebrali pomiędzy sobą potrzebną kWDtę na zapłacenie długu, aby tym sposobem uwO'lnić' Brandta z aresztu, w którym inaczej byłby musiał przesiedzieć tak długo, aż])y ZłO'żona przez wierzyciela kwO'ta na jegO' utrzymanie' starczyła; najmniej kilka tygO'dni. (134). Straszny pożar, jaki nawiedził PO'znań w r. 1803, srO'gD dal się uczuć jego mieszkańcom. ie omieszkali kO'nfratrzy przyjś(: z pO'mocą dDtkniętym klęską człDnkO'm Bractw,a i zebrali kwot!;' 1979 talarów, które rozdzielDno między 14 najbardziej poszkodO'wanych (163), a pozostałą jeszcze resztę funduszu w ilości 30 tal. j, 3 gr, - dopisuje protO'kólista - otrzymał były księgarz Jan BO' gumił Zopf, który wedl. Łukaszewicza (II. s.48) O'tworzył Dk. 1790 księgarnię w PO'znaniu. "Nieświetnie mu się WiO'dło, pisze Liske (Cudzoziemcy w PO'lsce. tr. 275), więc, aby swe dochody podnieść. załO'żył przy księgarni wypożyczalnię książek i wydawał spisy dość licznegO' szeregu niekO'mpletnych dzieł". Były to zapewne defektO'we egzemplarze, książek wypożyczalni, które skutkiem nieuczciwO'ści czytelników pO'wstały, Jak długO' księgarnia Zopfa istniała, niewiadomO'. \tVidocznie zubożał i księgarni już w tym czasie nie miał. bO' ProtO'kóIarz nazywa gO' "ehemaliger Buchhandler".

Samuel GO'ttfried Schmaedicke, syn kupca, zgłaszając się na członka Bractwa KupieckiegO', chciał wpłacić. jak należało. wstępnego 10 dukatów, ale że skutkiem pożaru znaczną poniósłstratę w towarach, konfratrzy odmówili przyjęcia OfiarO'WaIwj przez niego kwoty (165). Podobnie Stanisławowi Sypniewskiemu, gdy, wstępując dO' Bractwa, chciał opłacić należne wstępne w sumie 60 talarów. opuszczono. mu Po.łowę, bo. i on skutkiem pożaru wiele ucier. piał (178),

Mimo.woli nasuwa sil,) P) tanie, z ilu członków składało siQ Bractwo. Kupieckie w PO'znaniu za czasów Prus Południowych i jaki był stosunek naradowościO'WY? GotO'wego spisu człO'nków Bractwa z tych czasów w aktach pO'zo.stałych nie znalazłem.

więc, allY mieć pogląd na stan Bractwa w t'm okresie, trZf'ba było zestawić taki wykaz, Największa trudność polegała wtem, aby wydobyć nazwiska t,vch, którzy w samym początku inwazji pruskiej do Poznania byli czlo.nkami Bractwa. ho z ('zasów późniejszych Protokólarz je po.daje, vV tym celu wypisałem najprzód nazwiska tYI'h członków Bractwa, którzy podpisali kurendę, zapraszającą na !Ja! ku uczczeniu Fryderyka vVilhelma II podczas pobytu j(ga w 1'0'" LlIaniu 13 października 1793 r. Spis ten uzupełniam nazwi::;kami członków, których kurenda nie wymienia, ale brali udział w zebraniu Bractwa d. 2ti lutego. 1794 r" a więc krótkO' pa zajęciu Poznania przez wojska pruskie, wreszcie nazwiskami tych, którzy ani kurendy balawej nie podpisali, ani w zebraniu '''pO'mnianem nie ul"zestniczyli, o których jednak skądinąd \viadomo, że byli w tym czasie ezłankami Bractwa Kupieckiego, Wspamnianą kurendę balową. podpisało 48 członków Bradwa, miano.wicie: 1) Jo.hann Heinrieh Jaenicke, 2) Joseph H{)rn, :J) GoWieb H:o.swig, 4) Daniel Heinrich Helling sen., 5)Friedrich llielefeld, juniar, 6) Samuel Theod{)r Cassius, 7) Adam vVossidlo, ) Ignatz HO'rn .lun,. 9) Józef Danielewicz, 10) Heinrich August Helling jun" 11) Johann KIug, 12) Friderici, 13) H{)ffmann, 14) Teodor Żupański, 15) Demitry Kałuba, Hi) J. Francke, 17) Adam Wroniecki, 18) Ferdinand Berlach, 19) Ignacy Łopiński, 20) Michał Buszka, 21) Ziemer, 22) Mik{)łaj MO'liński, 23) Seydel, 24) W{)jciech Wilaut, 25) Filip Jak6b Tobien, 26) Piatr SOb{)lewski.,

27) Ludwig tirrllning, 28) Heinrieh Augut I{eysel', 29) Stanisław LerO'w, 30) Peter Gattfried Stremler, 31) Sz'mun 'VrO'niecki, 32) Michal Pawlowski, 33) .\nastazy Szabelski, 34) Jerzy LepO'ry, 35) TO'masz Iwanowicz, 36) KO'nstanty Żupal1ski, 17) Carl Jonathan HO'lke. 38) Joh. Wilh. Bergmann, 39) Andrzej Wiśnipwki, 40) Christian Gottlieb Graetz, 41) Samuel GO'tUieh SChmaedicke, 42) G, Berger, 43) J. Heunig, 44) Jan Pawłowski, .1,5) Jacob Pfeiffer. 1,6) Karal Au. 1-7) Stełtel', 1-8) \'1irhal DziemO'wski. DO' tyeh dO'liczyć należy człO'nków IJl'aetwa KupieckiegO', którzy oprócz wielu już w'mieniO'nyt'h, dnia 28 lutego 1794 r. w pierwszem zebraniu brackiem, jakie zapisuje ProtO'kólarz, hrali udział: 49) Peter Tamni, 50) Stanislaw Brandt, 51) Ignacy Brandt, 52) KO'nstanty TUSZYl1Ski i 53) Kasper Markwicz.

Dla wykazania stanu liczebnego Bractwa KupierkiegO' w Poznaniu na początku rządów pruskich należy jeszcze dO'da!; tych, o których wiadomo z PrO'tok6larza i innych akt hrackich, że naówczas byli także człankami Braetwa: 54) _\.ndreas Ackermann, 55) Friedrich Bielefeld sen" 56) Peter Cuny sen" ;)7) Stanisław Dygasiewicz, 58) JO'hann David Forbes, 59) Johann Goehel, £i0) Demitry GrabO'wski, fH) Barthol Hintze, (j2) Adam Jasieński, (3) Wilhelm Kalkowski, (4) Kempfi (wdO'wa), (jJ) Jan Lange, (6) Waclaw Natalis, (7) Naacke (wdO'wa), (j8) MikO'łaj Tauszański, £i9) Jahann GatUO'b Treppmacher i (0) Jerzy Żupański. ZestawiDny w ten spasób wykaz ('zlonków Bral'twa l(upieckiego daje nam, jeżeli niezupełny, to niewiele odhiegają.cy od rzeczywistości jegO' stan liczebny w pierwsz-m ('zasie Prus PO'łudniowych.

Jeżeli dO' pO'wyższych '70 kupców chrześcijal1skich dO'damy jeszcze tych, CD pO'winni byli na.leżeć da Bractwa, KupieckiegO', lecz da niegal się nie wpisali, nadtO' kramarz) alho hu<lników, którzy Ddrębne dla siebie stanawili hractwo 17), przekupniów,

17) U Bractwi(' Kramarskiem albo lludniczem p. pierwszq część: "Z dziejów handlu i kupiect\nł poznallskiego:", str. 27-38.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry