KRONIKA MIASTA POZNANIAtwórczosć Bogusze\\skiego przedstawić .,na tle współczesnej sztuki wielkopolskiej", trzeba było nieco dalej się rozejrzeć "'Śt'ol! zabytków malarstwa wielkopolskiego i nieco głębiej sięgnąć do źródeł, do materjałów archiwalnych o malarstwie cechowem w ówczesnym Poznaniu. Wymieniona praca nie przynO)Si żadnych zdobyczy archiwalnych i nie podaje l (oprócz znanego już Kohtemu malarza Mateusza Kossiora) żadnego nazwiska żyjących w Poznaniu i współczesnych Boguszewskiemu artystów; nie dowiadujemy się nic o poziomie ówczesnego poznańskiego malarshva cechowego, nic o jakichkolwiek jego charakterystycznych objawach lub znamionach lokalnych, którehy upo\'mżniały autorkę do nadania swej pracy tytułu: "Krzysztof Boguszewski i poznańska szkoła malarska na początku XVII-go wieku", 'Yobec tych hraków tej pracy, trudno sobie wyrobk jakikolwiek pogląd na charakter, poziom i całokształt "poznallskiej szkoły malarskiej na początku XVII-go wieku". \V czasie największego rozkwitu sztuki gatyckiej, to jet około r, 1500, był i w Poznaniu dość poważny zastęp artystów. Poznall stał się wted', obok Krakowa i \Vrocławia, samodzielnym ośrodkiem sztuki, oddziaływającym nietylko na ter('n \Vielkopolski, lecz sięgającym swemi wpływami daleko na wschód. Malarz poznański Wojciech Scholuba (Szołuba), pocho., dzący z Bnina pod Poznaniem, przyjął w l' 1545 prawo miejskie \" Warszawie 8); inny zaś malarz POZllal1Ski. Stanisław Hatkc (wzgl. Radk(' lub Radek) sprowadzony przez Z'gmunta Augusta do \Vilna, rzekomo znacznie tam podniósł malarstwo 7). Nie wiemy, czy liczha malal'z poznaiiskich w dągu XVI-go stulecia się zmniejszyła, przypuszczamy przeciwnie, Ż(, st!),le oni rośli w liczbę, Wprawdzie cech malarzy 1iczył (we

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

") Rast.awiecki, op, cit." ll" 15ri, - Ehrenberg, op, cit., Hl.

7) Łukaszewicz, Obraz hist, stat. Miasta Poznania etc, (poznań 1838), 1., 4.27: ,,- nadmienić tu wszakże muszę, że malarze poznańscy słynęli, Balillski w historji Wlna, w tomie pirwszym powia(la, że "jeden malarz poznański, sprowadzony w XVI-tym wicku do I\Vilna, malarstwo w stolicy Litwy znacznie podniósł". - Rastawiecki, OlJ, cit" II" 121. - Ehrenberg, op, cit., 81.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry