MATERJAŁY DO HISTOHJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

\\tarschauera o poznailskim cechu malarzy 3). Materjał archi, walny o artystach jest tu nader ską,py, tak samo w pracy Ehrenberga, w jego "Geschichte der Kunst im Gebiete der Provinz Posen" (Berlin, 1893). Niektóre ustępy ostatniej pracy uchodzić mogą, za bardzo udatne próby kreślenia obrazu kultury artystye7nej w Wielkopolsce w dawnych wiekach, całość jeduak nip mOŻe odpowiadać dzisiejszym wymogom, a to z powodu ;hyt fmgmeutarycznego wyzyskania źródeł. O ile chodzj o nazwiska artystów wielkopOlIskich, to pozostają, tylko wiadomości zelJl'ane przez TIastawieckiego w jego "Słowniku malarzów pobkich" (\Varszawa 1850-1857) i "Słowniku n.towników polskich" (PoznalI, 1886), Oba te dzieła zaś nie przynoszą, nam pożę,danego materjału. Liczba podanych przez Rastawicckiego, artystów \"ielko!polskich XYII i XVIII-go wieku jest bardzo nikła, a co pc.zatem uderza, to fakt, że wymienieni artyści po większej e,ęści nie należę, wcale do osiadłych w Poznaniu malarzy ('echowych, nie są, nieraz wogóle nIalarzami z zawodu, lecz raczej dyletantami, których w owym czasie dużo pracowało w klasztorach, luh wreszcie o,bcokrajowcami, którzy zbyt krótki czas i tylko przejściowo przehywali w Polsce, Z wymienionych przez Hastawieckiego artystów doczekali się dotąd dwaj malarze speejalnych studjów: Bartłomiej Strobel i Krzysztof Boguszewski. Pierwszym zają,ł się prof. dr, Zygmunt Batowski 0), drugim dr, Irena Głębocka-PiotrOiwska 5), Jak wynika z samego tytułu pracy dr, Głębockiej-Piotrowskiej, należałoby przypuszczać, iż znajdziemy w niej odpowiedni materjał historyczno-archiwalny i zahytkowy. dający możliwość rozszerzenia naszych dotą,d hardzo f-kro.umych wyohrażei'1 o sztuce poznailSkiej około r, 1l100, Tymczasem ilość dzieł malarskich, przytoczonych jako materjał porównawczy dla wykazania "odrębnego stylu" Boguszewskiego, jet całkienl niewystarczają,ca. aby na szczupłym tym materjale oprzeć analizę jego stylu i w'snuć jakiekolwiek wnioski. Aby

3) Zeitschr. d, Hist. Ges" XL, 417, ') Por. Bartłorp.iej Strobel, malarz śl/1;ski XVlI wieku, (Księga Pamiątkowa ku czci 1301. Orzechowicza, Lwów 1916, 1.).

0) Krzysztof Boguszewski i poznańska szkoła malarska na początku XVI wieku, (Odbitka z "Kroniki m, Poznania", Poznań, 1928).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry