KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

wadzonych na dwór królewski lub do siedzib magnackich, prz'wykliśmy utożsamić nowe kierunki stylu i etapy w rozwoju sztuki polskiej. Drugim czynnikiem, który może nie mniej niż dwór królewski przyczynił się do korzystnego rozwoju sztuki w Polsce, były zakony, które również ściągały do kraju zagranicznych artystów dla ozdabiania kościołów i klasztorów. I tak różnorodno.ść kierunków artystycznych, jakoteż niejednolity poziom artystyczny ich przedstawicieli (zwłaszcza pośród artystów. malujących w klasztorach, mamy często do czynienia z zakonnikami, z dyletantami, aczkolwiek bardzo uzdolnionymi) nie pozwalają narazie na skreślenie pol&kiej historji sztuki XVII i XVIII-tego stulecia. \Viadomości o artystach w Polsce odlloszą się przeważnie do owych przybyszów, do malarzy nadwornych, oraz do dyletantów, Przypuszczamy jednak, że również w miastach poJskich istniało w XVII i XVIII-tym wieku, mimo jałowych dla sztuki czasów, jakieś życie artystyczne, Dorywczo opublikowane zapiski archiwalne rzucają na tę sprawę nieco światła, lecz dopiero. specjalne opracowania, poświęcone stosunkom artystycznym w miastach, w dawnych centrach kwitnącej "sztuki cechOiwej", mogą nasze wiadomości odpowiednio pogłębić, aby tą drogą wyświetlić problem sztuki lokalnej, a w związku z tem i inne jeszcze problemy, jak n, p. z a g a d n i e n i a s z t u k i l ud o w ej. Co się tyczy wielkopolskiej sztuki lokalnej w XVII i XVIII stuleciu, tOI nie pOosiadamy żadnej pracy, któraby nam pozwoliła przekrOoczyć granic ogólnikowych przypuszczeń co dOo jej pOoziomu lub charakteru. Brak również wszelkich wiadomości archiwalnych D artystach, którzy w owym czasie przebywali w Poznaniu. Pomijając krótką rozprawę dr, Kaczmarczyka 2), która ogranicza się wyłącznie do malarzy i snycerzy epoki gotyckiej, ściśle mówiąc do końca XV-go wieku, mamy tylko rozprawkę

2) Kaczmarczyk K., Malarze poznańscy w XV-tym wieku i ich cech. (Kronika m. Poznania, II, 1924).

J{j

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry