KRONIKA MIASTA POZNANIAczej tradycyj renesansowych, z leżącemi na trumnach postaciami . zakutych w zbroje rycerzy, już dawno powinny być wciągnięte \V zalues badail polskiej historji sztuki. _\ jednak zarówno te jak inne zabytki, które może nie pOIsiadają przekonywujących znamion oryginalności, lub których poziom artystyczny nie jest zbyt wysoki, nie potrafiły dotąd, jak się zdajo, wzbudził u histo. ryka sztuki specjalnego zainteresowania.. Niemieccy, jakoteż polscy historycy sztuki rzucili się w pierwszej linji na analizę zabytków sztuki o PQchodzeniu obcem, natomiast dzieła noszące wyraźne piętno sztuki lokalnej i twórczości rodzimej, tl'aktowano z lekceważeniem i obojętnością, która stała się niestety już dla niejednego z tych zabytków w skutkach fatalną, W 1', 1858 wydał ł.ukaszewicz, zasłużony badacz dziejów Wielkopolf>ki i zarazem pierwszy inwentaryzator zabytków kościołów wielkopolskich J), następujący sąd o wartości dzieł malarskich, natrafionych przez niego w kościołach Wielkopolski: ,,- Obrazy religijne, jakoteż wizerunki rozmaitych osób, znajdujące :,ię w kościołach parochjaln'('h w dawnej rlyecez'i poznańskiej, nie zasługują bynajmniej na uwagę znawców. Niema po tych kościołach dziel mistrz.ów włojskich, flamandzkiej, francuskiej, hiszpańf>kiej, luh też niemieckiej szkoły, Prócz wizerunku Stanisława Hozyuza, bbkupa poznańskiego, pędzla Fryderyczego, w kościele krobskim i obrazów w kościele w Skorasz,ewicach, przywiezionych z Rzymu przez Konarzewskiego, ówczesnegO! właściciela miejsca, -- reszta obrazów bardzo mierna, lub całkiem nic nie warta, - Pomniki ted' malarskie, pędzla krajowych malarzy po dzisiejszych kościołach parochjalnycll dawnej diecezji poznańskiej Są na płótnie, blasze srehmej, ołowi.anej, cynowej, mosiężnej, miedzianej, na rlrzewie, - Wizerunki osób rodzin szlacheckich, nędznie na blasze, płótnie, a niekiedy i na drzewie malowane, pochodzą z drugiej połowy XVI, z XVII i XVIII wieku; z napisów swoch posłużyr czasem mogą historyko\d, % kostjumów artystom i powipściopisarzom" (::lic 1),

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

') ł_ulwszewi('z, Krótki opis histOl'ycznr kościołów paroch.ialnych et<'. (Poznali, J!'5R). t, I-HI.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry