C1ENT ARZYSKO TYPU ŁUZYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

wate, które ted1lliką i lllatel'jałem zuacznie przewyższają towaI:zyzące, ilU naczynia, Starannie wykonane są również urny i nakrywające je misy, choć daleko im do artystycznego wykonania starszych llaczyiJ. Ścianki ich, jak nieomal wszystkich naczYłł, są grubsze, hrzegi miseczek niedbale zagięte do wnętrza. Zwraca uwagę niedbałe wykonanie kuhków, a zwłaszcza czerpaków, Ucha ich nie są taśmowato cienkie, jak w młodszej ('pOCI' hronzu, lecz ą \V:konane ze. zgrubiałej, płasko zaokrąglonej luh czworokątnej sztabki. a wewnętrznem swem zaokrągleniem przeznaczone dla jednego tylko palca, luh nawet do uchwycenia kh końcami palców,

Mate,rjal został uaogół uość tal'annie dobrany, u nacz-łl grubszej roh{)t. widzim,\" silną domieszkę piasku i tłuczonego granitu.

Naczynia, z wyjątkiem wazowatych, częściowo także miseczek i czerpaków, nie wykazują jednolitego zabarwienia, W 1'wnątrz i w górnej części ,są ,przeważnie czarne, pozatem hrunatne z ciemniejszemi plamami, odymione w ogniu, Także gładzenie powierzchni nie jest tak staranne jak u starsz'ch naczyl'l i połysk również mniejszy.

Co się tyczy ;amej formy naczyiJ z cmeHtarzyska Poznałl -.

Główna, widzieliśmy starsze o charakterze przejściowym ze stosunkowo dość ostrym załomem brzuśca, przyjętem z młodszej epoki bronzu (II 1, II "), których jednakże. w'żej wspomniane I'Ysy zaliczyć każą conajmniej do okresu HalItatt C (800-650), U innych linja profilu jest miękka, załom zaokrąglony, szyjka słabo tylko odgraniczona lub nawet hez zaznaczenia przechodzi w hrzusiec, Wreszcie spotykam' form', u których przebija tendencja do rozczłonkowania się nanowo, co jest charakterystyczne dla młodszych okresów Halsztatu, Wszystkie typy nacZYłl mają w stosunku do swego otworu małą podstawę, niekiedy u czerpaków tak słabo zaznaczoną, że. się przewracają,

Wkońcu nadmienić należy, że wszystkie naczynia z cmentarzyska Poznall-Główna z.ostały wykonane z wolnej ręki i że żadne z nich liiI' ma śladów działania ognia stosu,

2*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry