KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

K a d z i e l n i c a, Ha obszarach WielkoP'0lski tak ulubiona przystawka w groJJach późnej kultury łużyekiej, występuje także na em{\ntarzysku w Głównej, Dostarezył jej grób III (rye, 13 i 15). Rozmiary jej są znacznie mniejsze '0d kadzielnie starszego typu, e'0, o ile zd'0łałam zauważyć, jest cechą późnych okresów hałsztackieh 4). Dolna jej ezęść jest prawie stożkowatll, śeianki są lekko wydęte, ażur'0we, Od sP'0du jest otwarta. Górna ezęść tworzy płytką, zamkniętą miseczkę z niskiemi brzegami, Powierzehnia jest niestarannie gładzona, \Vewllątrz i zewnątrz jest hrunatna, zewnątrz u podstawy Hieeo odymiona, T a ł e l' z g ł i n i a n y (ryc, 8) P'0chodzi z gr, L ie zacllOwał się w eałośei. znalazlo się tylko kilka ulamków. Jest mały. płaski, zdobiouy po jednej stronie ornamentem paznokciowpll. Kol'0r brunatny"), Poznawszy cały mate-rjał ceramiezn- cmentarzyska 1>0znail-Główna, uderza nas, mimo li('zn'ch w-jątków, pewna niedbałość i pospieeh w wykonaniu naezy1'l, rys, który m. i. pomaga do oznaczenia ehronologji ementarzyska. Zauważyć można, że ceramika. w P'0równaniu do nie-c'0 starszej z mł'0dszej epoki bronzu, z jej udoskonal'0ną techniką, stała się prostszą, formy naczyil i technika uległy pewnej zmianie na g''0rsze, nie są już tak zgrabne i ładne, Wyjątek stanowią naczynia wazo

4) np. także \V I\owalewku, \\" pow, obornickim, gdzie występuje wśród naczyiJ wazowatych z wysoką szyjką, facetowanym hrzuścem i z ornamentem krótkich zagłl)bień pionowych, wykonanycłl zap, poprzecznie karhowaną główką wzgl. szyjką szpili. 'W Zakrzewie. w pow, szamotulskim razem z ceramiką malowaną, w Drzonku, w pow, śremskim z gr. II 190G : 147, w Narlzie.iewie, w pow, średzkim, I\.adzielnica znaleziona w iVIechlinie, w pow, śremskim (gr, XII, ill\\, 1932 : 207) jeE>t wyjątkowo większa, lecz zdobi ją jednolinijny zygzak, ornament charaktel'ystyczny dla późnej kultury łużyckiej, jak również towarzysząca jej ceramika grafitowana i inkrustowana, odnosi ją do H, D. 5) podobne w Doliwcu, Nadziej£'wie, w pow, średzkim, Dł'zonku, w PO\\, śremskim, wc 'Wronkach (1928:139» i w \\'Iierzchocinie, w pow. szamotuIskim, w PonieclI, w pow. gostyńskim, w Separowie, w pow, grodziskim, w Hąbinie, w pow, kościaIlskim (Alh, Zab. 11[, tabI. XLVIII), w Lgiuiu, w pow, wschowskim itd,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry