CMENTARZYSKO TYPU ŁUZYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

U dwóch oddziela się szyjka wyraźnie (III", IV"), u innych zlewają się częśei ze sobą calkowicie (I ", II" II", III Ud).

D n a c z e r p ak ó w są, z wyjątkiem u jednego (II O), małe, Typ pierwszy ma dna wciśnięte do wnętrza (III 8). U czerpaI,Ów typu drugiego. są one uaogół proste (tylko. 1 4 ma słabo wdśnięte dna), małe (z wyj. II 3). Dwa czerpaki (I D, III") mają tak słabo zaznaczane dna, że się przewracają. Szczegół ten spatyka się na cmentarzyskach późnej kultury łużyckiej O). Wśród ezerpaków typu trzeeiego dwa (II" III") nie lńają wcale zaznaezanego dna, trzeci (1 11 ) bardzo. słaba, czwarty (IV") nieco silniej. Jakie były dna pazastałych czerpaków tego. typu (II" III 14d) z zachawanych fragmentów nie wynika.

lT c h a wszystkich czerpaków wykanane są z nieco zgrubiałej, wąskiej taśmy i z wyjątkiem dwóch (III', 111 4 ), obejmujących jeden palec, przeznaczone tylko. da. uchwycenia końcami palców. Podchodzą pionawa z. krawędzi, wznaszą się dość wyo>ko ponad nią, a kilka z nkh ma to charakterystyczne dla późnej kultury łużyckiej, wgięcie krawędzi do wnętrza z każdej strony nasady uszka igr, III., ", 8, gr, IV", 4). Czerpaki naagół są daść starannie wykonane, chać i na nich widaczne są ślad' pewnego pa,spie-chu, Ścianki są grubsze jak u starszych akazów, uszka już nie taśmawate, lecz zgrubiałe, Prze\vażnie są nieornamentowane, Dwa trlko są zdabione, jeden (III") daokoła brzuśca rzędem daść dużych dałków i dałkiem pad uchem, drugi (IV") pianowemi żłobkami na eałym brzuścu i również dałkiem pod uszkiem. K a lor c z e l' p ak ó w jest dość jednolity. Wewl1ątrz są Wsz'stkie czarne, mniej lub więcej lśniące, zewnątrz kilka jest także czarnych, lśniącrrh (I" I 11, III', IV", IV 4), inne są brunatnp wzgl. plamiste,

") znall' np, tal,żp z Biernatl'k \1905: 3;9), z Drzonlm, w pow, śremskim, Gorszewic, w pow, szamotuIskim, Nadziejewa, w pow. średzkim (Album Zab" z('sz. II, tab!. XXXI, 53), z ponieca, w pow, gOStyilskim, (T, p, X. l1!', ;!:'>S3) , z Rudek, w pow, obornickim (T, P, "nr, 396) Hd,

II

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry