KRONJI{A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Ornament naczyil dwustażkawych jest bardzo skramny, ogranicza się da górnej części brzuśca. Nacz'ńko minjaturowe nie-jest zdobione, Padabnie I", jedynie słaba widoczna brózda zaznacza nasadę szyjki. Trzy pazostałe, naczyńka 'zdobią. na brzuścu grupy pianowych linij wzgl. pł.tkich brózd, przedzie ]ane gładkiemi palami (u II G) ]ub dDłkami (111 18 ) i dołki oddzielne (1 2 , padabnie, jak u wazawatego z gr, IV), Ornament na szyjkach składa się z grup pianawych zagłębie,ń (u 1 2 ), wykananych z,apewne poprzecznie karbawan'm przedmiatem i z rzędu małych dałków (IłI 1 3), I( u b k i nie mają uch, są. sze'rokootwarawe z łekko na zewną.trz wydęt2mi ściankami, zwężającemi się w dołnej części (1 1 " II 10, III 7, III Ha). Najwięk'3za wydętość przypada w pałDwie ich wysokości. Padstawa u dwóch (n h', III 7) wyraźnie się oddzieła, Dna są. proste, częściowo nierówne. Brzegi u trzech kubków ą. ścięte, u czwartego. (111 7 ) prze.Jażono go. na zewnątrz i spajana ze ścianką., Barwa kubków jest różna. Zewnątrz są ane na:ogół brunatne (11", n 10), mają plamy brudnawa-brunatne (III 14a) łub są jasno. - brunatne z rudawym adcieniem (III 7). Wewną.trz są brunatne (I 1;;) ]ub czernione (II 10, 111 7 ), HI Ha). Robota, z wyjątkiem u kubka z gr, III 7, jest prosta, ścianki grube, pawierzchnia niestarannie gładzona, nawet lekka chropowata (I 15). Zdobiany jest tylko kubek z gr. III 7, pawierzcłmię jego. pDkrywa ornament paznakciowy, - Poza wymienionemi czterema kubkami, zachowanerni w całości lub zrekonstruowanemi, znalazły się w gr, n ułamki pią.tega kubka, podabnych rozmiarów (II 2), \Vewną.trz i zewnątrz są brunatne, niestarannie gładzone. Kubki tego. radzaju wytępują częsta w okresie halsztackim, C z e, r p a k i. Znaleziono ich razem 11 i ułamki 3 niekampletnych. Występują w trzech admianach: 1) płaskie. w kształcie odcinka kuli (III ), 2) głębokie, prawie stożkowate, większe (n 9, 1114) i mniejsze (I 4, 1 9 , n 3, nI 5, IV 4), 3) ze zaznaczoną. nieL'O wgiętą. szyjką., wychylającym się brzegiem i dolną. częścią w kształcie odcinka kuli.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry