CME:\"TARZYSKO TYPLT ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 4 min.

ucha do końców palcy, Wewnątrz cały czerniony, lśniący, zewnątrz ucho i do załomu, pozatem brunatny. Starannie gła-" dzony, Wys, około 3,6 cm, otwór ok, 7,5 cm. 14e, C z ę Ś c i d n a i ś c i a n ek naczynia mniejszych roznliarów, \Vewn, czernione, nlatowe, Zf>wn. brunatne, starannie gładzone, \V glinie dość dużo piasku i miki. Średn, dna około 5 cm, 14f (ryc, 18). S kor u p a ze starannie gładzoną, lśniącą powierzchnią, koloru skóry, zdobiona podłużnemi nadęciami. Wewn, czerniona, Grub, ścianki 8 mm, 14g. C z ę Ś {o małego, zgrabnego 1\ a (' z y n i a (prawdo]).

wazy) z ostro zgiętem uszkiem z czworokątnej sztabki. Brzeg wychylony na zewnątrz, \Vewn, i zewn. czarne, lśniące, bardzo starannie gładzone, Szyjka oddzielona od brzuśca wąską brózdą, pod nią okrągł dołek z w;stają('.m śl'odkiem. Dołek nie przechodzi do wnętrza. Z podolmego materjału i wykonania jest inny ulamek, zdobiony sze-rokiemi IJrózdami,

- -- lo

Byc. lR, Poznali Gló\\'lJa, ul. SlIJohl:l ł!J.

Zdobiona skorupa z gr. III. Tps!<oll ')ł'nl; 11(' la IOmbl' III.

Gr ó b [y,

liył to właśeiwie gróh pierwszy. znaleziony na tem cme.ltarzysku. Ponieważ jerlnakże p, Pietras, znalaz£'a jego. przy wygotowaniu planu cmentarzyska nie był obecnym, oznaczyłam przez siebie zbadane- groh nr, [-III, a dopiero po wskazaniu mi miejsca grobu przez niego odkrytego. nie chcą!' zmif'nić całej numeracji grobów j naczyń, dałam mu numer IV. Grób ten znalazł się w oddaleniu około 5 m ku połudn, od gr, I.

Pan Józef Petras, jak już wspomniałam, natrafił na niego przy sadzeniu drzewek, Był zniszczony, pozostały w ziemi tylku

4 łHl<'z'nia (I') e. H)), Prll)-, kuśl"i alli śladów oll\\al'fl\\ania IIi!' hyło, \Vidocznip prz podolm-ch pracach ziemnych już dawniej ulegly zlli7.czeniu. Oddane pl'zez znalazcQ naczyuia :-;taly, w('(Bug jego opowiarlania, hli:-;ko siehie, mniejwię('ej 30 cm })lHI powiel7l'Itnią,

......

... ...

." ",..:,"

,

,.

.;''':'1!".

\"

. .

' \ !. r_

. "

Hye, l!I. POZlltu-ł - (;10\\ IHI, u\. Słllolna HL aczrnia z gTO!JlI [\', - Y""ps arl'<,>,>,oil'(,s ('n argill' dl' la ((>IIIIH' dptntit(' il iJlcilll....atiołl I\,

1. \lbeczka z brzegiem zagiQt'm do wnętr7a. Dno proste, \\- ew n, czarna, zewn, luiej,.:callti hrunatna, pozatenl czarlHl.

\Yys, :"">" nu, otwór wpwn, 1'2,2 cm, Zl'WlI, 13,8 CHl, dno :1.1 ('!\l, , a (' z )' n i e wazowate, dwustożkowf' z doŚĆ wysokJ szyjką, oddzieloną od brzuśca niegłęboką IJrózdą, pod lIią 5 nierówno rozmieszczonych, okrągł)Th, głęhokich ()(Jłków (prz('c}lod£ąc) eh do wnętrza), Ku dolowi się 7wQża, dno proste, brzpg' nieco wychylony, \Vewn. i zewn, czarne, lśniF'e. "'ys. lO,t ('m, otwór 1<,7 elU, średn. 12,:3 ('!\l, dnu ;--),G cm. 3. C z e r p a k z oddzieloną szyjką, hl'zeg wyehyla >.jr:, hrzusiec w kształcie odrillka kuli. Dno małe, wciśniQt£; do \\ 11<:'trza, (°<"110 ze zg-rubiałej taśm', w'cho(lzi pionowo z krawędzi. do uchwycenia koill'ami paków. Przy uszku lekkie wgir;-l'ie hrzegu do wnętrza. Pod niem I11ał' dolek, nje przel'hodzący do wnętrza. Sz'jkę od brzuśca oddziela wą;:;ka łinja, dookola lJnuśl'a pionowe, dość szerokie żłohkLCały czarny, lśniąc'. \Y s, 3 e 111, otWÓ1' tiX!i,4 ClU, dno 1,5 cm, szerokość uszka 1,4 cm, L C z (' I' P a k głęboki. śeianki \\' górnej części lekko wydęte. Dno pł'ote, Cszko 7 uieeo zgrubiałej taśmy, do koiICÓ\\' paIey, IH'7. niem lekkie wgi<;,eie hrzegu do wnętrza. \Vewll, i zewn. o:arn', lśniąe. ''' ,"" 1-,:-> ('HI, otwór li ;)XIi,9 nu, lhlO :!,) ClU,

C f' l' a m i k a,

Narzynia podzielilll na urn i przystawki. \VśrÓd 0:0-: t a 1lIic'h widzimy mis' i miseczki. lIa('Z'nia wazowa te, lIarzq'lka d\\'ustażko\\1' o r!\\'óch uszkarh i l}pz uch. kuhld, rZf'rpaki. Iwdzielnicę i ułamki pła:o-:ldl.'go talerza. {' l' n . .Jest ich raZf'm trz.\. Dwif' są I"'awie nir'l1-:zkadlOnf' (z gl', II i III), z trzl.'C'iej (z gr. I) zachowały ;.:i(' j('d-nil' ułamId, nie dająee się zloż'ć w całaM, tak Żf' kształt i l'ozlllial'Y jej okrf'liI' mażna tylko. jaka prz'puszczaln ie padahne da Uł'llY z gr, III. - Są to narzynia bez ueh, dwustożkawe o lIil'równej wysokaśd stożków, 7 w sakiemi :-Z' j ka 1Il i, ZakOll!'70ł\elll i 11 łhdwh (7 gr. ] i III) wyehylająeym ;.:iQ na z('\nlątrz hrzegif'nl.

BI'7rg lU.,,, z g..., II je;.:t pazioma śei\'t-, aj\\'ięk;.:za wydl."'ta{5 hrzllścc\ pl'Z pa da w :3 a jf'go w'sokaśl'i, IMżnią si\, miQdzy ;':(lhą I'OlIuial'ami, k;.:ztaltf'm, ornamentem, kalarem glin'. - Urll' z gT.

I i lU h ły nil'zawactnie rÓwnrj wirlkości, urna z gr. II je;.:t znac/nir od nich większa. Kantun- pif'1'\\"sz dl nieomal zlf'wają Sił:, sz-jk<.' oddziela jedynie wą;.:ka Ii"ja wzgL \vielliec (\alkó,,-, ralom,\' hrzuśców są zaokrąglane, Prafil zaś Ul'n- z gr, II łaliliI' się ;.:ilnir, wyraźnie octdzif'la się szyjlm za pomocą If'kkiego wgłl,'hif'nia. Brzusiec tuż pad nasadą sz'ji jest silllie w'dęty, w dolnej ('Z<;,śei znacznie się z\\'ęża. Daś<' ostry jest zalam hrzuśra. Tcm łamaniem się profilu, \\-yodr\,hnianiem !',i<;, poszrZ('gól,, ch c7ęści naczynia. z\daszeza sz-jki i hrzrgl1, 1)l'Z'pal1li"ają urn- nasze stiln;ze form, wiadomo jednakże, Żf' rys ten występuje nanawa w akresie halsztackim i cha I'aktelTzuje go.. Ostry prafil lH'n- z gr. II JIl'zel1lawiałh- za pachodzc"ielll starszelll, jednakże. inne jej cechy jak liP, największa \\Tdl."'taść powyżej paławy wysokaści hrzuśca, stosunkawo wąska Jlarl;.:tawa, wrf'szeie ornanwnt, znarznir skromniejsz' aniżeli \\- l1l/o({;.:zej epare hl'onzowej w pastal'i Wif'lll'a dolkó" dookoła nasady szyjki i dużyrh, okrągłych dałkó\\' z \\Twyższonym śradkiem (co przypamina dawn- arnament guzowy), uluhiollym motywem zdohnirzym Ullodszyrh akresó\\ halsztaekil'h, przydzielają j.1 da tFhże czasów, Padohnf' duże dołki zdohią urnę z gr, II[, za arnamrnt na urnie z gr. I. złażony ze z\deszających się,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry