TRESC ROCZNIKA XI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

D z i a ł Ił i t o " c Z II ' :

U r o i g, 1)1', .\ I I'l'pd: :\lalpl'ja Iy clo hitor.ji zl uk i \\"il'lkopo]kip.i 30, Z:H, ;Ijl h a 11 I a k, I, III'. I,alllil: S"I\\"!'tki BC'l'llardYlló\\" I)(J/.llallsldch, Sz III()II z ł'ozlwllia !n ,.. Ii " fi i ,', k II, \)", \ I <'I,SII IId 1'<' : Cnll'lIllI l'z"...I,;o 1,\ pu 11Iżyekipgn Z IlIlodszpgo okl'psll Iłalszlaekif'go \\" Pm:llalliu (;łÓWIH'j l, 161;

L p i I g p II P", ,lamsI..\\": skipgo \ I,!J;- 11;-'J

Z clzl<'jo\\ halHlIlI i kUjJiN'I\\ a jlozII aJ'lHi, UH, :!X!J

:\1 j k II, ,I. :\Ial'jall: I','z'jt:cif' clo IlI'awa IlIif'jskip!-w \\" Pozllalliu \\ lalach l;-J'/(j.- HiOO :!O'/

Tpl1żl':

(kganizaeja kll},ic;etwa pozllallsldf'g'o \\" \\"i('kael1 I'l'dllich ;ł:m

H a k (I \\ S k i. Dl', \\'il'sla\\": Gl'ologja i Pal('ont.ologja III, 1'0zIIOlllia 10',; S I a s z p w s ki. ,'allusz: Z clzif'jów gjn!llaz,illlll POZllallSkif'!,?'"oil()lj lRl;-,)li;'

(;iIlJllazjlllll IJoznallskil- pod kOllipc l'l'klol'<llu ks.

(;ol'n: ezpwskiego ;\1'1;-, T I- " I l' (' k i, T' 111011: LisI r TUl'pckic Hysza I'da Ik,'\\"j "Isk ipgo do \\'ładysla\\'a Hl'lItko\\'sldc'go i I..aJ'Ola Lilwlla '/1'1

Tf'IIŻP:

Zapiski:

(; I' o I, Zdzislaw: I'l'aea ,.., :\Ial'cillkowski('g"o lIad Il'al"(-1I1 POZIIII"Ikilll ,:!;-.1li a II I a k, Is, II", "lIlIIiI : ł'ozn:ulska ksin,żlw \\" ohl'lJllip ('Zlll'owllie I :-; I a s z p \\ S ki, ./allusz: Z lH'Zf'"zlo';ci garnizonu lIozna"lskif'go ;!;')!I

'1'('1171':

IllIic'nillo\\ (' ('eha j)Ozniuh'kipg"o pl'('f('kta \\" 11:! I',ł) S kał k o w s k i, A, r.: Eeho homagji 179:3 r.

T (' 1'1 e c k i, Tymon: BeJ'willsciana (Matl'l'jały lJio/-!."rafiezne) \\" o j t k o w s k i, nI', AIII1I'zej: Pozllail a kultura stHI'opolslu\

. 408

.397 416 tlx

Tenżp: E(I",:! 1'11 Haezyński na uniw(,I'sytf'cie Fl'allkfurckim ]"'" Tpllżf': PO{'\l\ndy prof('sora Karola Bplleck("/-!."o (lIa Edwarda Haezyllski('g"o 404 Tellżp: Zoia hasprzakcJwlla 107

Dzial IJi('żąc)":

KroIlika ważllil'jsz-dl w:nlal'zeil Tow"aJ'7.yst\\'o :\1 ilośllikO\\- :\Iiasta 1'0zll,I1Iia Z l'lIehu wylla\\"lIiezf'go Z a l e s k i, Zygwullt: \\-sjJOIllllil'lIia IJu':'wil'I'IIH'

12:\, 281, 4;H 124

. 12,6, t81, 4:17

27bs z u 1 C, Dl', niN\. Tacll'usz: Slużha zl1l'Owia i l1ig-jl'lla puhłiezna w IIIi('ści(' Poznaniu 1:!7

ODBITO W DRCI\:.\Hl\l ROB. CHRZEŚC. SP, AKC. \V POZXANIU

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1933 R.11 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry