Z RUCHU WYDAWNICZEGOdawanie i znoszenie ustroju miejskiego", Dr. Klemensa Łazarowicza "Opłaty szpitalne". - Nr. 22: Leona Barciszewskiego "Przyszłość przemysłu bekonowego w Polsce", J. Polskiego "Nowelizacja ustawy o komunalnych kasach oszczędności", Romana Milliego "Samorząd niemiecki w walce z kryzysem". Wiadomości Samorządowe Dwutygodnik. Organ Biura Samorządowego Komun.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Związku Kredytowego w Poznaniu. Nr. 11/12 zawiera m, i.: W. Gaertnera "Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach urlopowych". -. Nr. 13/14: "W sprawie przejęcia egzekucji danin komunalnych przez egzekutorów urzędów skarbowych", "Obniżenie odsetek od pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę domów miejskich", "Sporne kwest je w zakresie działania gmin i miejscowych rad szkolnych". - Nr. 15, 16, 17, 18 i 19/20: W. D. "Przejęcie wszelkiej egzekucji administracyjnej przez urzędy skarbowe". *- Nr. 21/22 W. D. "Kwestje emerytur komunalnych". W i c i · - Miesięcznik poświęcony kulturze i sztuce. Nr. 6 zawiera m. i.: artykuł Mieczysława Dereżyńskiego "Najpracowitszy Wielkopolanin Józef Chociszewski". - Nr. 8: Marjana Turwida "Współczesna grafika poznańska" (z okazji wystawy). Nr. 9: Alfreda J esionowskiego "S tosunek Kasprowicza do ziemi rodzinnej" (w świetle "Dziennika" Marji Kasprowiczowej ).

Nr. 10: Bronisława Szczebrzyca "Przybyszewski o Wielkopolsc e" .

P r z e s z łoś ć - Miesięcznik historyczny. Nr. 6 zawiera m. i. artykuł Tadeusza Ziółkowskiego p. t. "Jan Konstanty Żupański, księgarz poznański". "Deutsche Wissenschaftl i c h e Z e i t s c h r i f t fu r P o l e n", Poznań 1932. Red. Dr.

Alfred Lattermann, nakładem Historische Gesellschaft fur Posen. Zesz. 24 zawiera m. i. następujące artykuły: Dr. Walther Maas "Posener Burgwalle", Dr.

Martin Laubert "Die ersten 50 J ahre des Posener Feuerversicherungswesens" (ważne).

Kur jer P o z n a ń s k i zawiera artykuły: Dr. Feliksa Pohoreckiego: "Wielkopolska ziemia, wielkopolscy ludzie" (nr. 292 z 30. VI.), R. Pollaka "Jak J. Kasprowicz zdawał maturę" (nr. 348 z 2. VIII.), Dr. Marji W ojciechowskiej "We Lwowie o Poznaniu" (nr. 384 z 24. VIII), Dr. Romana Pollaka "Jeszcze o maturze Jana Kasprowicza'" (nr. 406 z 6. IX.), Ks. Dr. Szczęsnego Dettlofa "Dawny malarz u nas zapomniany" (Georg Friedrich Kersting 1785 - 1847) (nr. 414 z 10. IX), K. "Pamięci umiłowanego pedagoga" (w setną rocznicę urodzin prof. dr. Władysława Kolanowskiego) (nr. 418 z 13. IX.), (-) "Niemcy o Poznaniu" (na marginesie artykułu w Kólner Tageblatt) (nr. 420 z 14. IX.), Ant. Chocieszyńskiego . Grek z pochodzenia Zu

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry