KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"Roczmik Statystyczny Wi a r s z a w y" 1930. Nakładem m. st. Warszawy. Warszawa 1932. Str. XII + 111 + O + mapa. "Statystyka mleczarstwa w Wielkopolsce i spis m l e c z a r ń z a rok 1930". - N akładem Wielkopolskiej Izby Rolniczej. - Str. 36 + mapa.

"Sprawozdanie z działalności Zarządu m. stół. Warszawy" za rok budżetowy 1. IV. 1930-31. III. 1931. - Warszawa 1932. Str. 252 + VIII wstępnych + V końcowych. "Rocznik. Bib1joteka Wyższej Szkoły Handlow c j" w Warszawie. Rok IX. Warszawa 1932. str. XXXII + 288. - Zawiera m. i. rozprawę Wandy Wojciechowskiej o cechu krawieckim Starej Warszawy w XVIII stuleciu. "Budżety rodzin robotnic z y c h" w Warszawie w latach 1927-1929. Warszawa 1932. Prace ill. st. Warszawy. Nr. 5. - str. 18 + 58. Mikołaj Rudnicki: "Śpiewy 1 e c h i t ó w", Poznańwydane br. Wiersze. Skład główny w Księgarni św. Wojciecha.

CZASOPISMA

Kro n i k a War s z a w y . Miesięcznik. Wydawnictwo magistratu stół. m. Warszawy. Rok VIII. (1932) nr. 5-6 i nr. 7-S.

Samorząd Miejski. - Dwutygodnik. Organ Związku Mias!

Polskich. Rok XII. Warszawa 1932. Nr. 12 zawiera m. i.: DrTadeusza Przeorskiego "Organa administracji publicznej"; inż. St. Sokołowskiego "Rozbudowa rzeźni i chłodni, a aprowizacja miast" , "Pracownicy miejscy w w świetle ankiety Związku Miast Polskich". - Nr. 13: inż.

Lucjana J ętkiewicza "Rola przedsiębiorstw użyteczności publicznej w gospodarce miejskiej" , Dr. Klemensa Łazarowicza "O zdrowe warunki rozwoju przemysłowego w Polsce", inż. Ant. Dziurzyńskiego "Gazownie w woj. zachodnich". - Nr. 14-15: Józefa Grenowskiego "Sądownictwo administracyjne, a swobodne uznanie władzy", Dr. Tadeusza Przeorskiego " Na marginesie projektowanej reformy samorządu terytorialnego w Polsce", "Pracownicy miejscy w świetle ankiety Związku Miast Polskich". - Nr. 16-17: Jana Strzeleckiego " Rozwój ludności miast polskich w okresie 1910 do 1931", Dr. Tadeusza Przeorskiego " Ustrój administracyjny gminy francuskiej". - Nr. 18: St. Zbrożyny " Z Zagadnień organizacyj miejskich zakładów i przedsiębiorstw", inż. S tanisława Gaynego "Przemysł bekonowy w Polsce". - Nr. 19: Kazimierza Romaniuka "O właściwą klasyfikacj ę instytucyj komunalnych". - Nr. 20: Dr. Tadeusza Przeorskiego "Demokracja a samorząd", Dr. Klemensa Łazarowicza "O potrzebie wystaw budowlanych". - Nr. 21: Stanisława Rudzieńskiego "Na

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry