Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

"Rocznik Statystyczny s1. m. Poznania" za lata 1929-19.32. Poznań 1932. Nakładem Magistratu stół. m. Poznania. 4 ° - str. 98. "Sprawozdanie Zarządu s t. m. P o z n a n i a" za czas od 1. IV. 1931-31. III. 1932. Poznań 1932. N akładem Magistratu st.

m. Poznania. 8° - str. 144.

"Sprawozdanie rachunk o west. m. P o z n a n i a" z a rok 1931/32. Poznań 1932. Nakładem Magistratu st. m. Poznania, 4° - str. 103. Dr. Witold Kulesza "P r z e w o d n i k po S z k l ar - niach i akwarjum Parku W i l s o fi a". Akwarja opracował kp1. Piotr Czaykowski. N akładem Magistratu st. m. Poznania 1932. 16° - str. VIII + 101 + 12 rycin.

" K a t a log Ii i bIj o t e k i Raczyńskich w Poznaniu 1885-1831". Poznań 1932. Dokumenty, rękopisy, druki. I. C. + 496 str.

D t. M. G u m o w s k i - "P i eczecie i herby miast Wielkopolskie h". Poznań 1932 - odbitka z Ruchu Samorządowego z r. laSO-1932. - 16° str. 406.

W ł a d y s ł a w B e r k a n - "Ks.

Patron Wawrzyniak w moich wspomnieniach" - Nakładem Księgarni św. Wojciecha - 1932. - 8°, str. XII + 148 + 1 ni b .

Ks. J ó z e f U m i ń s ki" T 0masz Treder i jego Theatrum virtutum D. Staił i s 1 a i H o s i i". Odbitka z "Collectanea Theologica". Lwów 1932. - 8°, str. 47 + 1 nlb. Rzecz ważna dla badaczy dziejów poznańskich.

"Lwowskie S t u dj a Bib l i o t e c z n e " I . Lwów 1932. VIII + 157. W tern K. Bederski: Piotr z Poznania. Pierwszy stały księgarz lwowski - 1559 r.

"Katalog vystavy sondoby ch madailśru po 1s k y c h P r a h a " . 1933. Vydal o Towarzystwo Numizmatyczne v Poznani. - 8", str. 45.

Konstanty Jan Hładyłowic z "Zmiany krajobrazu i rozwój osadnic t w a w P o 1 s c e od 14 do 19 r. Przedmowa prof. Franc. Bujaka. Lwów 1932. Badania z dziejów społecznych i gospodarczych pod red prof. Fr. Bujaka nr. 12. - VIII + 256 + 3 mapy. (Rzecz b. ciekawa).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry