KRONIKA MIASTA POZNANIApodaje "... iactis insuper nonnulis fundamentis iuxta ideam eius recentem visam approbatam ab Adm. R. p. N ostro...". A więc uzupełniono niektóre fundamenty według "idei" aprobowanej przez zakonną władzę przełożoną. Pozatern w Liber resignationum fol. 22. pod datą 1677 czytamy: ".. correctis primo erroribus et riefectibus fundamentorum prout corrigi poterant, et in meliorem ideam transformata, qua idea Romae a P. Nostro approbata habetur". Wreszcie przypominamy napis z planu paryskiego, który już omówiliśmy. Wynika z tych dokumentów znowu z całkowitą oczywistością, że drugi projekt powstał w latach osiemdziesiątych XVII w. i był poprawką w stosunku do położonych w r. 1651 fundamentów. Zmieniony projekt, który dla uwypuklenia różnic, zachodzących między nim a istniejącemi fundamentami, jest narysowany na planie tych ostatnich, został z całą pewnością (a nie, jak pisze autorka, "prawdopodobnie" tylko - str. 243) wysłany do Rzymu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Wróćmy jednak do pewnej drobnej sprawy, która pozostaje w związku z załatwioną już kwest ją budowy kościoła. Na str. 239 podaje autorka, że w roku 1583 sprowadzono architekta. J. M. Bernardonfego, który miał "niezwłocznie przystąpić do budowy kościoła". W dokumencie z tego roku (Annales fol. 20. v. tom. 1.) po pierwsze nie ma mowy obudowie kościoła, a po drugie nie podaje się nazwiska owego budowniczego, lecz tylko imiona "J oannes Maria". Sz. w artykule z 1928 r. 9), podawała nazwisko Bernardonfego w nawiasach, obecnie opuściła je, lecz nie podaje dowodów na to identyfikowanie brata Jana Marji z Bernardonim, pracującym później w Krakowie. W artykule z 1928 r. pisała autorka, iż Bernardom "u p r z e d n i o kierował budową kościoła św. Piotra" 10). J ak można "uprzednio" kierować budową, którą rozpoczyna się 14 lat później a nawet 16, gdyż Bernardom przybył do Krakowa z początkiem maj a 1599 13).

* ) Szymańska: "Przyczynek do dziejów...". Kronika Miasta Poznania z 31 grudnia 1928 nr. 4, str. 331.

10) Szymańska: "Przyczynek..." on. ci1. str. 331.

*1) Fr. Klein: "Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie". Rocznik Krakowski t. XII. 1910, str. 30.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry