KRONIKA MIASTA POZNANIAw r. 1572. Dlaczego autorka znowu powtarza niewłaściwą datę minio sprostowania, opartego na szeregu dokumentów, jakie dal Turski 2), stwierdzając, że sprowadzenie Jezuitów nastąpiło 28. VI. 1571 r.? Fakt ignorowania poważnego i źródłowego artykułu Turskiego powtarza się na następnej str. 239. Pojawia się znowu twierdzenie, jakoby Jezuici po przybyciu do Poznania nie posiadali własnego kościoła. Turski stwierdził na podstawie Annales Coli. Posn. Soc. J., że Jezuici otrzymali kościół św. Stanisława 3 ); nic potrzebowali więc przy końcu 16. w. narazie myśleć o budowie nowego. Do długiego szeregu dowodów, przytoczonych przez wymienionego autora, podam kilka dokumentów, które świadczą, że Jezuici z całą pewnością posiadali własny kościół, który ciągle naprawiali i zdobili. Dokument z Annales r. 1595 fol. 35. T. 1. mówi o ustawieniu tabernakulum w wielkim ołtarzu, którego twórcą był "brat nasz". W roku 1604 Zofja Herbultówna "... illi praeciosam tabulam argenteam... ad ornamentum templi nostri dedit" (Annales 1604 fol. 47 v. · - 48 T. 1.). Dopiero 1626 pojawia się notatka (Annales fol. 97. T.!.) "Templo n o v o extruendo locum a civitate designatum". Mimo to 1652, a więc rok po położeniu fundamentów, kończy się budowę wieży dla starej świątyni (Annales 1652 fol. 148. tom 1.). W r. 1674 odnawia się tam chór muzyczny, tynkuje, buduje nową zakrystję i t. d. (Liber resignationum Coli. Posn. Soc. J. 1674 fol. 15). Dopiero 1677 r. jest mowa o położeniu "ponadto" niektórych fundamentów pod nc-wy kościół jezuicki"). Dokumenty przytoczone obalają z całą oczywistością twierdzenie Sz., jakoby "Jezuici nie posiadali własnogo kościoła i niewątpliwie ... dążyli do wzniesienia nowej świątyni", jak również następne zdanie na str. 239 "... i wobec tej o czas powstania wyżej omawianego rzutu poziomego można okieślić na koniec 16. w.".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

2) Turski: "Przyczynek do dziejów budowy kościoła pojezuickippra w Poznaniu". Kronika Miasta Poznania nr. 2, str. 152 z 30 czerwca 1929. 3) Turski l. lit. str. 153 i 154.

") Dokumenty cytuję na podstawie odpisu, jakiego dokonali, z inicjatywy ks. Prof. U ettloffa, Dr. Eckhardtówna i Dr. Dalbor.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry