ZAPISKIz Cabinet des Estampes i podanie obfitszej literatury, niż ja przytacza Szymańska, przekonuje, że Jarosławiecka musiała się dokładniej ta sprawą zajmować. Wreszcie przy końcu komunikatu podano, że fotograf] e tych rysunków posiada ks. Dr. Stanisław Bednarski T. J., o czem przemilcza Szymańska l).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Szymańska może mieć tę zasługę, że po raz pierwszy publikuje fotograf je - czemu jednak na tern nie poprzestała? Na rysunku, przedstawiającym przekrój poziomy kościoła, jest napis "Color ruber indicat posita pridem fundamenta: niger reductionem eorundem in nova m ex parte formam" (str. 238). Autorka tłumaczy słowa "posita pridem fundamenta" jako "wprzódy ustalone fundamenty", a reductio jako "zwężenie" tych fundamentów. Słowo "ponere" odpowiada czasownikom "położyć, postawić, ustawić, złożyć", lecz nigdy "ustalić".

Również rzeczownikowi reductio nie można- nadawać znaczenia, jaki współcześnie przybrał; oznacza on "odprowadzenie, naprowadzenie" i t. d. a nie "zwężenie". Tekst w tłumaczeniu polskiem brzmiałby więc dosłownie: "położone przedtem fundamenty i naprowadzenie ich w nowym częściowo kształcie". Autorka, tłumacząc "posita" jako "ustalone", sugestjonuje, że w chwili powstania rysunku fundamenty nie były jeszcze położone. Jest jej to potrzebne do tezy, że projekt kościoła powstał z końcem XVI. w. (!), gdy przecież tekst przytoczony stawia sprawę jasno i jednoznacznie. Do tezy tej jeszcze powrócimy. Opisując obydwa plany budowy, podaje autorka między innerni, że "dwa przęsła tworzą presbiterjum". Jest to określenie nieścisłe, szczególnie w odniesieniu do drugiego projektu, którego prezbiterjum składa się z jednego przęsła i półokrągłej (a nie "okrągłej") apsydy. Elewacja z rys. 1. dostatecznie o tern przekonuje. Pozatern sąsiadujące z prezbiterjum ubikacje nazywa kaplicami. Wąskie i niskie przejścia wskazują, że mogły to być jedynie zakrystje a nie kaplice. Na str. 238, przechodząc do rozważenia kwestji daty powstaniu projektu, podaje Sz., jakoby Jezuici przybyli do Poznania J) Por. Dr. Dalbor: "Jeszcze o odnalezieniu projektu fary poznańskiej". Kurjer Poznański nr. 434 z 22. 9. 1931 j m: 468 z 12. 10. 1931.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry