KRONIKA MIASTA POZNANIAwlenla polskie w tym roku zezwolił. W akcji tej bierze także udział Radziwiłł. Już poprzednio interesował się on przebiegiem sprawy, teraz osobiście interwenjuje u Schuckmanna i sprawia w końcu, że Schuckmann na przedstawienia polskie znowu zezwaia 12). Dzięki Radziwiłłowi zatem po części doszły d o skutku o we występy najlepszych podówczas aktorów polskich, Bogusławskiego, Ledóchowskiej, Werowskiego i wielu innych, tak na długo wspominane w tutejszem społeczeństwie. Aktywne stanowisko Radziwiłła w omawianej sprawie stało się przyczyną, że poczęto uważać go za obrońcę polskości w Wielkiem Księstwie a niej ednokrotnie nawet zarzucać mu działania szkodliwe dla państwa 13). Od tego atoli czasu słabnie działalność namiestnika w sprawach (eatralnych. Gdy w tymże jeszcze 1823-cim roku starał się Bogusławski o koncesję na przedstawienia polskie w Poznaniu a w roku następnym doszło do nowych zatargów z Schuckmannem o przedstawienia polskie, nie widać już w roli czynnej Radziwiłła. Ci co dawniej przez niego szukali koncesji, omijają już jego pośrednictwo a wolą, jak Osiński, wprost udawać się do Zerboniego. W roku 1826 przyjechał do Poznania teatr krakowski pod dyrekcją Kazimierza Skibińskiego. Skibiński, przedsiębiorca energiczny i rzutki, odniósł niemały sukces w czasie targów świętojańskich, to też zamierzał wykorzystać konjunkture i przedłużyć swój pobyt. 21 lipca stawia wniosek o pozwolenie na dalsze cztery przedstawienia. Wniosek ten popiera Radziwiłł i swym, choć już słabnącym wpływem pomaga Skibińskiemu ku niemałemu oburzeniu ówczesnego kierownika teatru niemieckiego " ) . Po raz ostatni w roli pośrednika między aktorami polskimi a pruskiemi władzami występuje Radziwiłł w r. 1829. W marcu

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

12) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Nacz. Prez. XXI CJ. vol I. i akta Namiest. VIII. 5. fasc. 25-28.

13) Z. Grot - ks. A. Radziwiłł a teatr polski w Poznaniu (Kurjer Poznański 1927 nr. 129).

3*) Archiwum Państwowe w Poznaniu - Akta Nacz. Prez. XXI Cs. vol. II.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry