KRONIKA MIASTA POZNANIApione. W zachodniej części dzisiejszego Placu Sapieżyńskiego tworzyła rzeczka Bogdanka znany nam już staw, poczem rozdzielała się na dwa ramiona, jednem płynąc przez rów pod murem ku Bramie Wronieckiej, a drugiem ramieniem wpływała do miasta, tworząc tuż przy Furcie Zamkowej staw, przy którym był młyn Bogdanka. Całe to terytorjum między gmachem dzisiejszego sądu apelacyjnego a dzisiejszym gmachem pocztowym stanowiło przedmieście zwane Glinkami. Na północ od tego terenu rozciągało się przedmieście Kundorf; w 16 jeszcze wieku było wsią, dopiero w drugiej połowie 17. wieku zostało zamienione na przedmieSCle. Obejmowało zaś dzisiejsze Aleje Marcinkowskiego, północną część dzisiejszego PI. Wolności, dzisiejszy PI. Nowomiejski, ul. Cieszkowskiego, górną ul. Pocztową. N a pograniczu tych dwóch przedmieść leżała strzelnica i ogród bractwa strzeleckiego, w czworoboku objętym dzisiejszemi ulicami Pocztową, Alejami Marcinkowskiego, Babińskiego i PI. Sapieżyńskim. Stwierdzenie daty założenia tej drugiej zkolei strzelnicy poznańskiej wymagałoby długich poszukiwań. W każdym razie należał ten teren już w roku 1686 do bractwa strzeleckiego, bo w tym roku otrzymało bractwo pusty plac za Bramą Wroniecką, przylegający do jego ogrodu, jako darowiznę od burmistrza Macieja Hakiewicza 10). W 110 lat później, już pod rządami pruskiemi, uchwalili starsi i stołowi poznańskiego bractwa strzeleckiego na zebraniu w dniu 8 maj a 1796 r. w celsztacie przy ul. Wielkiej (pod dzisiejszym nr. 11), że celsztat należy wypuścić w wieczystą dzierża:oi Porówn. dwa kontrakty z 24 maja 1686 r. w aktach wójtowskich z lat: 1683-1693, przechowanych w Archiwum Państwowem w Poznaniu jako depozyt; 26 kwietnia tegoż r. 1686 uzyskało bractwo intromisję "in fundum seu hortum desolatum, hic versus portam Vronecensem situm, super fluvium civile Flesa dictum", który to grunt, położony obok posiadłości spadkobierców generała wielkopolskiego Jana z Bnina Opalińskiego, nabyło bractwo w tymże dniu od Jerzego Edilera (akta wójtowskie z lat 1683-1694, str. 377); najprawdopodobniej zatem dopiero w tym roku 1686 powstały początki nowej strzelnicy w tern miejscu.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry