KRONIKA MIASTA POZNANIAjętności w Krakowie w wydaniu tern mnie wyręczyła, pragnąłbym, abym po wydrukowaniu dzieła tego mógł 30 egz. onego otrzymać gra(ysowych i aby krótka ta wzmianka o losach tego rękopisu była wyłuszczoną na czele przemowy. Z pełnym szacunkiem

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

J. K. Żupański.

Dr. Stanisław Wasylewski.

2. O dawnych strzelnicach 1 pieczęci bractwa strzeleckiego w Poznaniu.

W swych nieocenionych przechadzkach po mieście Poznaniu tak objaśnia pan Marceli panu Ludwikowi okolicę dzisiejszej ulicy Pocztowej (dawniejsza ul. Fryderykowska) i Placu Sapieżyńskiego, gdy stanęli przed gmachem pocztowym, u zbiegu dzisiejszych Alej Marcinkowskiego (dawniej ul. Wilhelmowski ej) i ul. Pocztowej: "Idąc dalej widzisz na rogu Fryderykowskiej ulicy gmach "pocztowy, obecnie od 1833 roku dość duży i jakokolwiek przy"ozdobiony; w czasach mej młodości ledwo połowę tego miejsca "zajmował i wyglądał arcyniepozornie... Gdy tu obok prze"choclzę, przypominają mi się moje wyjazdy i podróże wówczas, "kiedy jeszcze kolei żelaznych nie było< i ludzkość pocztowemi "brykami na wsze strony jeździła. Wyprawy na uniwersytet "odbywałem z początku tak zwaną F a h r p o c z t ą 3). Pierwszy "raz, pamiętam dobrze, wyjechałem z tego tu podwórza w poniedziałek o drugiej po południu i przyjechałem do Berlina "w środę o dziesiątej z rana... Potem jeździłem Schnell"p o c z t ą, czyli s kor o c h o d e m, mieszczącym ośm osób, "prócz konduktora i pocztyljona, a to szło już prędzej, bo przybywało się w dwadzieścia sześć godzin do Berlina... "Pożegnawszy teraz pocztę i przeszedłszy szerokość Fry"derykowskiej ulicy, widzieliśmy, jeszcze przed kilku tygo"dniami na przeciwnym rogu skromny Hotel Europejski, który "w pierwotnym kształcie swoim przeniósł się już do wieczności;

*) Ponieważ autor "Przechadzek", profesor gimnazjum poznańskiego Marceli Mott y, urodził się 5. VI. 1818 (f 17. I. 1898), więc jeździł do Berlina Fahrpocztą jako · akademik ok. r. 1838. Dobrą genealogję rodziny Mottych podaje Aniela K o e h - 1 e rów n a. Władysław Mott y, szkic biograficzny, Poznań 1931 (Wydawn. Tow.

Mił. Grafiki nr. 3), sir. 40-41.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry