KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Co do rozkładu nauk zgadzano się na projekt Gorczyczewskiego.

Ciekawe jednak jest zestawienie podręczników, których należało się trzymać, aż do czasu kiedy używane one będą w języku polskim, lub na polski przełożone. "Profesor więc historji naturalnej będzie-dawał zoologję podług układu Buffona, botanikę podług Linneusza, mineralogję podług Wernera i lianysa, które oba przez p. Brouchard w dwuch tomach są zebrane. Profesor fIZyki będzie uczył podług Bystrzyckiego i Hanys, a chem.ję dawać ma podług . Śniadeckiego, poczem dzieła Fourcroy i Choptala wielką mu będą pomocą. Profesor matematyki prócz dzieł geometrji dla szkół narodowych wydanych, użyje dzieła p. Lecrois. Podług tych zatem autorów profesorowie systema umiejętności wprowadzą i lekcje dawać będą. U czniom zaś dopóki nie będzie takich książek klasycznych w języku polskim, wskaże tymczasem tylko do czytania dzieła Kluka i Jundziłła" . Pod względem składu personalnego Izba Edukacyjna dość znacznie odstępowała od projektu. Nauczyciele religji mieli pozostać bez zmiany i tak jak do tej pory prowadzić wykłady. Profesor-zastępca został uznany jako niepotrzebny, gdyż w razie potrzeby powinni się profesorowie wzajemnie zastępować. Pozatern godziła się Izba na uwolnienie dwuch tylko nauczycieli: Frosta i Behrenda. Hanke miał pozostać nadal ze względu na swą znajomość języka polskiego, a Brohm, gdyż jest "znany ze swej biegłości w literaturze starożytnej", tembardziej , że z pośród zgłoszonych kandydatów nikt się nie nadawał na obsadzenie tej katedry. Kandydaci zgłoszeni mieli odbyć egzamin kwalifikacyjny wobec Dozoru przy współudziale prof. Hankego, Kaulfusa i ks. Przybylskiego.

Otrzymawszy takie dyspozycje zebrał się Dozór 22 września 7) i rozpatrzywszy sprawę, doszedł do wniosku, iż fundusz szkolny i budżet nie wystarczy na pensje. Dlatego też prosił o wyznaczenie budżetu dodatkowego w sumie 5 000 zł. na potrzeby gimnazjum. Jednakże kwest ja pensyj profesorskich nie została rozstrzygniętą i dopiero po 4 dniach na nowem zebraniu ustalono

7) Aicliiwum Państwowe w Poznaniu, Prcf. pozn. niesp. gimnazjum poznańskie II. protokół posiedzenia Dozoru z dnia 22/lX 1809 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry