Z DZIEJÓW GIMNAZJUM POZNAŃSKIEGO (1800-1815)więc powodu proponował Dozór wyznaczenie mu odprawy w wysokości rocznej pensji, podobnie jak dla prof. Hankego, 1 Frosta.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

W sprawie opłat szkolnych był Dozór zdania, że należałoby je zniżyć do 4 talarów, zwalniając od niej niezamożnych. Ponieważ obecnie profesorowie mieli już nie pobierać dodatków z funduszu szkolnego, Dozór był zdania, że opłaty we wspomnianej wysokości będą zupełnie wystarczające. Stanowisko swoje motywowali tern, że "przeciw tej opłacie odzywa się powszechny głos sarkania. Ta to opłata najwięcej odstręcza rodziców od posyłania dzieci do gimnazjum. Każdy nazywa ją narzuconą od rządu zeszłego. Nie wchodzi Dozór jakie mogły być widoki rządu zeszłego w ustanowieniu tej opłaty, czy obawa aby przy mniejszej, lub żadnej opłacie nie powiększała się liczba uczniów szkolnych tak dalece, iżby warsztaty rzemieślnicze brakiem młodzieży były zagrożone, gdyby każdy, więcej lub mniej majętny, lub wcale ubogi miał sposobność posyłania dzieci swych do gimnazjum, czy jakie inne widoki. Jeżeli pierwsze, to zdaniem Dozoru niema wcale przyczyny do tej obawy, a w tym razie łatwiej na to jest sposób, skoro bowiem uczeń ubogich rodziców w początkowych klasach nieusprawiedliwiałby nadziei do postępków w wyższych klasach łatwoby można ostrzec rodziców, aby takowego syna do innego powołali przeznaczenia. Lecz i ta przezorność zdaje się być u nas jeszcze zawczesną. Co się więc tyczy punktu opłat szkolnych b. jest odległe zdanie Dozoru od zdania JM. ks Rektora. Podług jego zdania niewieleby się zmniejszyło od dotychczasowej opłaty, która na rok wynosiła 12 tal. Opłata ta jest dla rodziców jakiego bądź stanu zbyt uciążliwa, a gdyby się miała i teraz utrzymać, to by zupełnie zniechęciła publiczność i co ta dotychczas przypisywała N i e m c o m, zaczęłaby odtąd przypisywać P o l a - k o m. Przekonał się o tern Dozór nadto dobrze i życzyłby sobie, gdyby P. Izba przejrzała akta t. 9. r e s t a n t ó w t yc h op ł a t, są one prawdziwym zbiorem pocisków na tych co je ustanowili miotanych i zapewne znaczny przeciąg czasu jeszcze upłynie nim wszystkie zaległości będą mogły być przynajmniej od możniejszych pościągane".

Raport Rektora, oraz Dozoru szkolnego otrzymał do wydania ópinji Staszic 6). Był on zdania, że opłat nie należy podnosić ani obniżać, aż do czasu ujednostajnienia organizacji szkolnej.

0) Archiwum Państwowe w Poznaniu, Pref pozn. niesp. gimnazjum poznańskie II, Izba Edukacyjna do Dozoru, Warszawa I IX 1809; toż samo i opinja Staszica z 4jVIII 1809 Izba Edukacyjna 42.

>>B

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry