KRONIKA MIASTA POZNANIAścisła dyskrecja! Skoro zaś wszyscy spełnimy, co jest w naszej mocy, chociażby nasze życzenia, pomimo usilnych starań, nie ziściły się, weźmiemy przynajmniej z sobą, do grobu tę pociechę, że spełniliśmy nasz obowiązek jak na wiernych sztandarowi kupieckiemu przystało". (115) Na najbliższein ogólnem zebraniu Bractwa 10 sierpnia 1799 roku niezawodnie pod wrażeniem cierpkiego odezwania się podczas poprzedniego, powstaje kwest ja, czy "Ściślejszy Wydział" ma jeszcze nadal istnieć, czy też rozwiązać go, a starsi jak dawniej w razie potrzeby mają zwoływać wszystkich współbraci na obrady, jednem słowem, jak postąpić sobie na przyszłość? Zebrani zgodzili sic na pozostawienie Wydziału nadal, aby zaś zapobiedz niedomaganiem i zebrania były liczniejsze postanowiono ilość członków Wydziału powiększyć. "Najodpowiedniejszych i zdatnych ku temu członków mieli starsi na jednem z najbliższych zebrań oznaczyć i podać do zatwierdzenia" (118). Spodziewano się, że przy znaczniejszej ilości członków łatwiej zbierze się komplet, więc na najbliższem zebraniu brackiem 19 września 1799 r. postanowiono podnieść ilość zasiadających w ściślejszym Wydziale do ośmnastu, kładąc wybranym za obowiązek, "aby dobro handlu i kupiectwa zawsze mieli na oku i w tym celu posługiwali się wszelkiemi godziwemi środkami, stojąc mocno przy prawach i przywilejach". Ponieważ zaś na mocy uchwały z dnia 28 lutego 1794 r. przyznano Wydziałowi władzę zastępowania Bractwa we wszelkich sprawach handlu dotyczących, a rozporządzenia jego obowiązywały wszystkich współbraci, nawet wobec sądu były prawomocne, dlatego "członkowie Wydziału winni posiadać pełną znajomość przywilejów Bractwa i być dokładnie obeznani z praktyką życia handlowego, a na zebrania pilnie uczęszczać, iżby radą i czynem mogli przyczynić się do podniesienia upadającego handlu". "Powodem, że handel naszego miasta z dnia na dzień coraz bardziej upada - zapisuje dalej protokół - są nie tylko ciągłe wojny w Europie, ale niemniej te ustawiczne zakazy wwozu i wywozu towarów i te bezustanne podwyższania opłat celnych. Także szlachta tutejsza z różnych przyczyn zniewolona jest ograniczyć swoje zapotrzebowania, skutkiem tego

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry