KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Tak, kiedy Wilhelm Gottlieb Kom obok swej księgarni we Wrocławiu za koncesją rządową otworzył w r. 1794 filjc w Poznaniu, a do Bractwa, wbrew jego dawnym przywilejom, nie przystąpił, chciało Bractwo przymusić go i wezwało do zapisania się w poczet swych członków. Opierając się na dawnym przywileju, gdy wezwanie Bractwa nie poskutkowało, postanowili członkowie Ściślejszego Wydziału na zebraniu 21 marca 1796 r. zagrozić Kornowi skargą do magistratu, jako wyższej władzy, jeśliby w przeciągu 4 tygodni wezwaniu Bractwa zadość nie uczynił. (45) Ale do tego nie przyszło. Korn nie uląkł się groźby i przystąpienia do Bractwa odmówił, powołując się na koncesję rz ądowąS). Bractwo, nie chcąc zadzierać z Kamerą, widocznie wytoczenia skargi zaniechało, bo w Protokó

S) Według prawa obowiązującego w Prusach Południowych winni byli księgarze przed osiedleniem się postarać o koncesję rządową na otwarcie księgarni. Tem samem i Korn, chcąc w Poznaniu otworzyć filję swej księgarni wrocławskiej, postarał się wpierw o koncesję, której tekst, zaychowany w aktach brackich (ser. II. nr. 3. karta, 6), w przekładzie z niemieckiego jest następujący: Niniejszym listem otwartym upoważniamy prawomocnie znanego nam p. Korna do prowadzenia księgarni w Poznaniu w otwartym lokalu i porówno z innymi przez nas uprzywilejowanymi księgarzami do kupowania i sprzedawania bez przeszkody wszelkiego rodzaju dobrych i pożytecznych książek we wszystkich językach, dotyczących sztuk pięknych i naukowych, każdego czasu, w czasie jarmarków i poza niemi, jeżeli te jak należy zostały ocenzurowane; wolno mu też prowadzić handel papierem, muzyka!jami, kartami jeograiieznemi i rycinami. Na odwrót, chcący otrzymać koncesję (Impetrant) winien się zobowiązać od wszelkich książek, pism, kart jeogral'icznych i innych dzieł naukowych, któreby własnym nakładem wydal, dostarczyć dwa kompletne egzemplarze bezpłatnie dla naszej tutejszej bibljoteki. Ponadto winien roczny podatek w kwocie 10 talarów uiścić w kasie komunalnej m. Poznania w terminie oznaczonym. Poza tem winien zresztą poddać się już wydanym lub w przyszłości ukazać się mającym przepisom policyjnym i cenzuralnym, jakieby tak handlu książkami obcemi jako też artykułami własnym nakładem wydanemi dotyczyły i to jak najściślej je przestrzegać pod uniknięciem przewidzianych kar. Przedruków jakimkolwiek sposobem protegować lub zgoła samemu dokonywać jak najwyraźniej zakazuje się pod karą konfiskaty wszystkich przedrukowanych egzemplarzy.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry