7. RUCHU WYDA WKICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.01.31 R.3 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

,.K li r j (' r P o z n :1 li " k i" m. 2. Dr. M. Gumowski, "Szczerbiec i Złota Brama" .,0 studjum l,oliteelmiczne w Poznaniu".

ur, . Dr. 1\1. r;Ulllo\\'Kki. ,,\VłÓcznia św. l\lauryeego". .nr. li i 7. Dr. 1\1. ('1UIIOWK.ki, .,Ruiny lerhickie".

nr. 8. Dr. L. Białkow:-it,j, ..słÓw kilka (I Ży(lach "ta"u;!aWI!ych w Po18('!''' (/!-"łó\nliL' w Poznaniu).

nr. !I. EmeK, ..1) należyt!. pol:lczenie kolejowe zaclFhlnic11 ziem Pol "ki".

:Ir. 14-. Pohauika Dr. Pajzrlt'r:-;ki - nr. GumowKki. ,,0 :,:1.rkofap;1l Holt'O'ława (:hrohreg"o". ;Ir. lU. Ll'oll:nd Ko"trzl'I-ł><ld. ..Aptf'karze 113l1wnrni \\ Poznaniu w X vnr wieku", nr. 20. Dr. AIHlrzl'j W ojtkow..;ki. ..0 gTZI'('7ł10",d w I'0lity('c' (Lihdtt

.,D 7 ie n n i k P o Z II a {ł s k i'" nr. R. ..Przl'my"ł i HanclPl \Y, \.Vielku]JolKc-ff'.

J lir. 11. f Il/.!'a Rp''or')wiczowa ,.Ed\\ :lrIl lWmhf'w:-;ki 'j ]1rJliejil pru:,ka w latach łf-1:1 -Hol-H". nr. 2:3. ..a11lorzącl i ;ladzÓr P:lI'lstwOWY",

..Le 'j'el1l]Jf" z:łlnL'eil 'Yłl1l-arye7n(' relaeje ]I. J\lga.zY\\g"o o "Legen(]zi,] B:Jtyk1r' X (;wowir-j"kiPfw i o PO'l.tałliu. \V tejże sprawi/' pi"a.ł prof. .Jirak \1- .,aJ"(l,llli OKHlhożelli" i ..Prag-:>r Presf;o". Zn':-;zbj ,łzi"I!];iki ]lozna()1-\.kip C7.f;'"to zajmowały "iI:.: ważn.iej_;z',mi zagadnif'aiall1i mipj:-kifHli hil'ż:IcPIlli.

,.S a m II r ? :; d \I 1\1 i " j K k i p !!' o" III'. 1- HJ23 7.awipra prÓcz zwyklyrh ,lziałów !,na'l' nI. R. f If'troillf;'ckieg:o: ,.Rola samorządów miej!i'h w dZ;fftzillLf. :>anitarnej z.' tanowiska ]Jrawodaww Kanihrnogn". Dl'. Sz. Dzil'rz!!()\Vkirp:o: ..\V f;l'rawip o,'zY7.ez('nia wÓrl OdIHYW"wych", Z.. "Pwa rOJ1orz:!tlzc>nia p. Prpzydenta Rze,'zY)lOI.']JoJitej'kRGNIKA MIASTA POZNAKIA

TO"''! !,RZYf:TWO l\fTŁ(J:::NIK()W MIASTA I'()ZL\XIA,

\V liah-zYI1l l'i:!)!"'l wpi>':1ny -z(">,al ;1:\ liście człouk()w p. (1) Śn'dzi!'t.,ki, Zyp:munt. kllpit,l'.

T r e H ć: Hoz:<zerzf'nir gTani!' Pmmnia (Z. Z.) Pomuik Roleława Chl'OIJn'g'o (Z.) - 'V "pnIwir rozporządzC'ui:! Pr'zya.mt:l Hzplitej o do>:toscwaniu llpoaż('nia członków zarzą:lll i pr:1l:c:wnik(I\Y związków kon11laalnYl'h (lo llp0i:<aż(,.tia fultkl'j III:lrjll>'ZÓW l'ail:<twowyeh (C;az). - Kronika mip>:i(czna. - Z rllehn wydawnil'zrg'o. Tow;lrzy"two Uiłp,;ników JTi:!>,ta Pozl.:mia.

Nakładem Magistratu stoł. m, Poznania.

Redakcja i Administracja: Poznań, Ratusz, pokój 74,

Odbito w Orukarni Robotników C;hlześcijHńskieh Tow. Akc. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.01.31 R.3 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry