KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Odtąd po dziś dzień protokóły wyłącznie w języku polskim są pisane. W tym czasie uległa też zmianie dotychczasowa nazwa Bractwa Kupieckiego na "Korporacja Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu". Cenna to pamiątka i ciekawa księga. Jakkolwiek bowiem Protokólarz krótko tylko podaje uchwały i sprawozdania zebrań Bractwa Kupieckiego, znajdujemy w nim wskazówkę i niejeden szczegół do dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego. Otóż na podstawie tego Protokólarza, uzupełnionego wiadomościami z akt brackich i innych archiwalnych oraz poważnych opracowań książkowych, skreśliłem jako dalszy ciąg mej pracy poprzedniej niniejszy zarys o handlu i kupiectwie poznańskiem za czasów Prus Południowych i Księstwa Warszawskiego, w myśl sentencji Dionizego Minasowicza: Na co tylko stać kogo, niechaj każdy daje: Już ten grzeszyć zaczyna, kto działać przestaje.

CZASY PRUS POŁUDNIOWYCH (1793 -1807)

1 2 ).

Skutkiem zaboru dawnej Rzeczypospolitej Polskiej przez trzech sąsiadów, znaczny obszar ziem polskich dostał się pod panowanie królów pruskich: Fryderyka II zw. Wielkim, Fryderyka Wilhelma II i Fryderyka Wilhelma III, z których powstały trzy nowe prowincje: Prusy Zachodnie z okręgiem nadnoteckim, Prusy Południowe i Nowowschodnie. Prusy Południowe, które nas szczegółowo obchodzą, po ustaleniu granic, obejmowały według Holschego w r. 1800 dawne woj ewództwa: poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, sieradzkie z ziemią Wieluńską i kawałkiem krakowskiego, rawskie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie bez Dobrzynia, woj. mazowieckie po lewej stronie Wisły z Warszawą oraz kawałek po

2) Liczby w tekście, nawiasem objęte, podają stronicę Protokólarza. '

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry