KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

8. N a c z y ń k o minjaturowe, dwustożkowe z dość ostrym załomem. Szyjka niezaznaczona. Wewn. i zewn. brudnawobrunatne. Leżało w naczyniu 7. Wysoko 3,2 cm, otwór 2 cm, średn. 3,1 cm, dno 2 cm. 9. Ułamki, zap. dużego czerpaka, wewn. 1 zewn.

brunatne. 10. K u b e k z lekko wydeterni ściankami, dno wyraźnie oddzielone, proste, Prawdop. nie miał uch. Wewn. czerniony, zewn. brunatny, powierzchnia nie starannie gładzona. Wys. 9,4 cm, otwór 11,7 cm, dno 5,3 cm. 11. M i s e c z - k a dość głęboka, brzeg nieco zagięty do wnętrza, zdobiony grupami poprzecznych i skośnych żłobków. Podstawa słabo zaznaczona, dno proste. Wewn. czarna, lśniąca, zewn. brunatna, miejscami odymiona. Powierzchnia dość starannie gładzona. Wysoko 5,2 cm, otwór wewn. 12,3, zewn. 14 cm, dno 4 5 cm. 12. U ł a m k i dwóch m i s e c z e k z brzegiem zagiętym do wnętrza, jedna wewn. i zewn. brunatna, druga wewn. czarna, zewn. ciemno-brunatna. Podobna do I I l,. 13. M i s e c z k a z brzegiem nieco zagiętym do wnętrza.

Ścianki stożkowate, miejscami lekko wgięte. Dno proste. Brzeg poziomy, Wewn. i zewn. ciemno brunatna, miejscami czarne plamy. Wys. 5,1-5,8 cm, otwór wewn. 16,4, zewn. 17,4 cm, dno 5,8 cm.

Prócz wyżej opisanych naczyń, wzgl. ich części, znalazły się w grobie tym jeszcze skorupj' 4-5 niekompletnych naczyń (miseczek, czerpaka i innych) z gliny czernionej i brunatnej, z powierzchnią gładzoną i chropowatą. Kilka skorup jest zdobionych, jedna linją poziomą i nacięciami w kształcie wydłużonych trójkątów (ryc. 12), inne żłobkami poziomemi i skośnemi (ryc. 11, III rząd, pierwsza i środkowa).

Ryc. 12. Poznań-Główna, ul. Smolna 17.

Skorupa zdobiona z grobu II. - Tesson orne de la tombe IIc. d. n.

Z DZIEJÓW HANDLU I KUPIECTWA POZNAŃSKIEGO

CZĘŚĆ II.

Czasy Prus Południowych 1 Księstwa Warszawskiegol) .

(1793-1815)

O ile do dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego, a szczegółowo Bractwa Kupieckiego w Poznaniu, za dawnej Rzeczypospolitej Polskiej obfity materjał dają dokumenty przywilejów królów polskich oraz akta brackie i inne archiwalne, to do czasów porozbiorowych obok akt ważne m źródłem jest Protokólarz, szczęśliwie zachowany w archiwum dzisiejszej Korporacji Kupców Chrześcijańskich, sukcesorki dawniejszego Bractwa Kupieckiego w Poznaniu. Protokólarz rozpoczyna się streszczeniem czynności posiedzeń Bractwa od 28 lutego 1794 r., a więc krótko potem, gdy Poznań zajęli Prusacy, i sięga po koniec roku 1894, obejmuje zatem perjod pełnych stu lat. Protokólarz ten, tak zwany "dawny", zatytułowany: "Protokoll-Buch der Kaufmannschaft zu Posen", pisany jest aż po rok 1875 w języku niemieckim, przewagę bowiem w Bractwie Kupieckiem albo Konfrateriiji Kupieckiej w Poznaniu, jak je także nazywano, mieli aż po ten czas Niemcy, oni byli starszymi i sekretarzami Bractwa. Dopiero w końcu ubiegłego stulecia z polonizacja Bractwa nastaje i w Protokólarzu zmiana.

J) Część 1.: "Z dziejów handlu i kupiectwa poznańskiego za dawnej Rzeczypospolitej Polskiej" w 8-ce, str. 327 wyszła w r. 1929 nakładem Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry