CMENTARZYSKO TYPU ŁUŻYCKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

Po oczyszczeniu kamieni ze spoczywającej nań 20 cm grubej warstwy ziemi, ukazało się dość duże skupienie kamieni, rozciągające się ku południowemu-zachodowi (ryc. 3). Długość całości wynosiła 3,30 m, szerokość 2,50 m. - U szkodzone miejsca obwarowania w stronie wschodniej i północno - zachodniej wykazały istnienie dwóch grobów. Należało więc stwierdzić, co mogłoby się znajdować pod środkowem, dość nieregularnem skupieniem kamieni, którego pierwotny układ, tu i tam, zdawał się być zburzony. Pozostałe natomiast kamienie leżały nieruszane od wieków. Nie znaleziono pod niemi nic, ani śladu kości lub plam ciemnych, ani skorup, węgli drzewnych itp. Zapewne więc nagromadzono tu kamienie celem zużycia ich do budowy grobów. Podobny fakt zaobserwowałam podczas moich badań archeologicznych w Bukowcu, w pow. obornickim, gdzie po jednej stronie dobrze obwarowanego grobu skrzynkowego leżało. 327 kamieni polnych różnej wielkości. Skupiono je tam zapewne w wyżej wspomnianym celu lub, co w tym wypadku prawdopodobniejsze, w zamiarze lepszego jeszcze obwarowania grobu po całkowitern zapełnieniu go urnami (było tam bowiem jeszcze kilka miejsc wolnych). Po usunięciu środkowego skupienia kamieni przystąpiłam do zbadania łączących się z niem grobów.

Opis grobów 1 ich zawartości.

Grób I.

Orób I znajdował sio 24,50 m od domu p. N owaka i 80 cm od płotu (ryc. 2). Obwarowanie jego było ściśle złączone ze skupieniem środkowem. Od strony wschodniej i północnej nie było już kamieni, również na wierzchu zostały one częściowo zdjęte, tak że naczynia stały w ziemi bez ochrony. Mimo uszkodzenia można było stwierdzić, że zachowany fragment obwarowania tworzy część koła. Kolisty więc był pierwotny kształt obwarowania. Zniszczono je i usunięto kamienie przy głębszem kopaniu w ogrodzie, nie dosiągnąwszy przy tern, na szczęście, samych naczyń. Te bowiem stały w pierwotnym układzie (ryc. 4). Rozmiary kręgu kamiennego wynosiły około 1,20 X 1,40 m, wnętrza grobu 0,80Xl,00 m (ryc. 4 i 5). Głębokość od po

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry