KRONIKA MIASTA POZNANIAruehliwemi ulicami. Stan taki trwać dłużej nie pOWInIen, gdyż wpływa bezwzględnie uj emnie na zdrowie zwierząt przez pogorszenie jeszcze W większym stopniu sztucznych warunków ich bytu i tak już bardzo odległych od natury. Również i dla zdrowia mieszkańców miasta, nie jest pożądanem trzymanie tak znacznej ilości zwierząt na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Panująca ciasnota powstrzymuje nietylko dalsze ewentulane pOwiększenie ogrodu, ale także i rozbudowę miasta, gdyż teren jaki zajmuje obecnie ogród zoologiczny, przedstawia wybitnie wartościowe parcele budowlane. Głosy te wysuwają słuszne żądanie przeniesienia ogrodu zoologicznego w inne, bardziej odpowiednie, dalej od środowiska miasta oddalone miejsce. Wywodom tym trudno* przeciwstawić argumenty, które przemawiałyby za pozostawieniem ogrodu. To też Zarząd ogrodu zoologicznego najbardziej w tej sprawie zainteresowany, niejednokrotnie poważnie zastanawiał się nad koniecznością przeniesienia ogrodu, wybrano już nawet teren na Cytadeli i niewątpliwie sprawa posunęłaby się już znacznie naprzód, gdyby nie skierowanie głównego wysiłku miasta nad urządzeniem Powszechnej Wystawy Krajowej w roku 1929, a następnie ogólne pogorszenie się warunków gospodarczych. Być może, że i dobrze się stało, że nie przeprowadzono zbyt pospiesznego przeniesienia ogrodu zoologicznego, gdyż dla dokonania tego odpowiedział-" nego dzieła, potrzeba nietylko moc grosza, ale przedewszystkiem uprzedniego dokonania jak najściślejszych studjów przygotowawczych, a tego dotychczas nie zrobiono. Ogród zoologiczny w Po/.naniu w niedalekiej przyszłości przeniesionym być musi, ;i pieniądze na ten cel także się znajdą, jeżeli weźmie się pod.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

uwagę olbrzymią wartość pieniężną, jaką można uzyskać z rozparcelowania i sprzedaży terenu, który obecnie zajmuje ogród. Kwota uzyskana z tego rodzaju transakcji, z pewnością pokryli)!» bądź w całości, a przynajmniej w większej części duże koszta przeprowadzki 1 urządzenia ogrodu zoologicznego w nowej siedzibie. Obawa, że przeniesienie ogrodu zoologicznego w bardziej oddalone od środowiska miasta okolice, może wpłynąć ujemnie na ilość osób zwiedzających ogród, zdaje się być całkowicie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry