GO-LECIE OGRODU ZOOLOGICZNEGO W POZNANIUdzisiejszego należy do naj czynniejszych członków zarządu, a jego zasługi w sprawie ochrony żubra w Polsce, o czem będzie jeszcze mowa nlzeJ, zdobędą niewątpliwie właściwą ocenę przez zainteresowanych sprawą żubra.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

B. Cylkowski kierował ogrodem do marca 1922 r. i ustąpił, pragnąc się całkowicie poświęcić rozpoczętym już dawniej studjom medycznym. Po nim powierzono dyrekturę K. Szczerkowskiernu. Można śmiało powiedzieć, że dopiero od chwili objęcia ogrodu przez Szczerkowskiego, ogród zoologiczny nietylko wrócił do swego świetnego rozkwitu z lat od 1911-1914, ale znacznie go przewyższył. Dzięki częstym wyjazdom Szczerkowskiego zagranicę i nawiązaniu stosunków z liczne mi zagranicznemi ogrodami zoologicznemi i handlarzami dzikich zwierząt, udało mu się powiększyć zwierzostan o szereg cennych i rzadszych okazów. Zarząd ogrodu trzyma się wogóle zdrowej i dobrej maksymy, że nie tyle ilość zwierząt, ile dobór ciekawszych gatunków pomieszczonych w ogrodzie zoologicznym, przedstawia wielką wartość dydaktyczną. Liczne piękne okazy zwierząt znajdujących się w ogrodzie poznańskim, zachęciły prof. U. P. dra E. Lubicz-Niezabitowskiego do wydania nadzwyczaj udatnych oryginalnych fotograf i j, przedstawiających postacie żywych zwierząt 2 ) wraz z krótkim opisem ich życia.

Szczególnie lata: 1924 i 1927 były nadzwyczaj pomyślnemi dla rozwoju ogrodu zoologicznego. W roku 1924 naprawiono i odnowiono szereg starych pawilonów, zaprowadzono wszędzie oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie. Dla brodzącego i wodnego ptactwa zbudowano olbrzymią, 22 m długą, 20 m szeroką i 14 m wysoką, w kształcie kopuły, woljerę, która jest prawdziwą ozdobą ogrodu (fot. 1.). Ilość zwierząt wzrosła znowu do liczby 521 w 181 gatunkach, przyczem udało się zakupić dwa pełnej krwi żubry. Uporano się także z gruźlicą i innemi chorobami zakaźnemi, występującemi dawniej bardzo często.

2) Dr. Edward Lubicz- Niezabitowski: Postacie żywych zwierząt według zdjęć z natury, dokonanych przez autora w Poznańskim ogrodzie zoologicznym. Zeszyt I i II.

::_ IIIMW.. ....

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry