KRONIKA MIASTA POZNANIAmiejskich Ziem Zachodnich. (Od nr. 7 - Organ Biura Samorządowego Kom. Związku Kredytowego w Poznaniu). Nr. VI,.') zawiera m. i. artykuł dr.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

\V1. Dalbora p. t. "System wyborczy w samorządzie". - Nr. 7: "Nowok; do ustawy o finansach komunalnych". - Nr. 8: Piotra Lenarta - Ustalenie i księgowanie zaległości i wyników budżetowych, W. 1). - Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnem fu nkc jona rj uszów państwo wych, a zaopatrzenie pracowników komunalnych. - Nr. 9jW' W. G. "Kwest je targowe" i W. I).

- Składki na rzecz kościoła katolickiego.

W i a d o m o ś c i T u r y s t Y c zu e. - Miesięcznik, li. II, nr. 3/4. Warszawa 1932. 4°, str. 88.

Numer podwójny pOSWlęcony jest wyłącznie opisom i historji miast województwa poznańskie go. K u p i e c - Tygodnik. R. XXVI, nr. 10 zawiera wzmiankę o udziale Unji Południowo- Afrykańskiej w Targach Poznańskich, a numery 17 i 18 są poświęcone Targom Poznańskim.

P i' z e g 1 ą d G r a f i c z n y - Tygodnik. R. XIII, nr. 14 zawiera dwa artykuły Jana Kuglina o prof. Leonie Wyczólkowskim. Kur i e r P o z n a ń s k i umieścił - "Wspomnienia z gimnazjum pruskiego" ks. prof. Janickiego (nr. 112 z 9. 111.), artykuły: dr.

Tadeusza Grabowskiego - Poznańskie dramaty odkryte w

Szwecji (nr. 140 z 25. 111.), Stan.

Wasylcwskiego - Wśród wierszy i czynów Jana Kasprowiczu (ni'. 142 z 2(i. 111.), dr. Andrzeja Wojtkowskiego - Bolesław E rzepki na tle swoich czasów (nr. 145 z 30. III.) i Libelt jako parlamentarzystą (nr. 173 z 15. IV.), Henryka Śniegockjego Po czątki harcerstwa w Wielkopolsce (nr. 210 z li. V.), K. Jarczyńskiego- - Zloty harcerstwa wielkopolskiego, (Ski) - Z historji rozwoju harcerstwa wielkopolskiego (nr. 228 z 21. V., nr. 23 (i z 27. V. i nr. 238 z 28. V.), ( -) Ruch spółdzielczy na ziemiach zachodnich [z podobizną Ks. Aug. Szamarzewskiego] (nr.

250 z 4. VI.), St. Wasylewskiego - Stan. Moniuszko i Antoni Wojkowski (nr. 251 z 5. VI.).

D z i e n n i k P o z n a ń s k i za - wiera artykuły: (.1. P-ckiego) - Bolesław Krzepki jako bibljograf, archeolog 1 konserwator (nr. 83 z 10. IV.), Dr. Witolda.

Dalbora - Jubileuszowa wystawa Wyczółkowskiego (ni'. 105 z 18. V.;, .1. Szarego - 20 lat harcerstwa wielkopolskiego (ni'. III z 15. V.). Kłosy Polskie dodatek do Orędownika Wielkopolskiego. Ukazały się artykuły: Anieli Koehlerówny Poeta Wielkopolski Ryszard Bcrwiński (nr. 14 z 3. IV.), dr. A. Wojtkowskiego - Adam Mickiewicz w Wielkopolsce, (nr. 14 z 3. IV), Anieli Koehlerówny - Wielkopolska w przysłowiach (nr. 18 z l. V.).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry