T R E Ś Ć:t.r.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.01.31 R.3 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

DZIAł-1 HISTORYCZNY.

C h Y b i ń s k i, Aleksander: Opieka nad ubogimi w Poznaniu w ubiegłych wiekach. 33, 83 G ł a d y s z, Ks. Bronisław: Pobyt M. K. Sarhiewf'kiego w Poznaniu. 80 H o z a k o w s.k i, Ks. W.: Ks. arcybiskuJI Dunin a konwikt w \Vrocławiu dla teologów II: Pozn:mi:1 245 K a l {, t k a, J\dam H.: Poznań a Henryk Walezjusz. 89 K a n t a k, Ks. Kamil: Kronika Bel'1lardynów poznańskieh 161, 203 K o e h l er ó w n 3, Aniela: "Weteran Poznańflki". 235 L u k (. m s k i, Ks. Stanisław: Do historji pomnika Mieczysławit I.

i Bolesława C'nrobrego w Katedrze P.nnań:>kiej. 45 P r a w cI z i c: Gawęda hał"cerska w czerwonej sali w pałacu lJziałyńskich w Poznaniu. 36 Woj t k {nv s k i, Andrzej: Samuel Kaulfuss. 69 Rola Poznania Ij Wielkopolski w życiu narodu. 130 "Korespondent Poznański". 197 Poglądy p8arzy pozllanskih pierwszej polowy wieku XIX na epoki w historji. 217 Znajomość języka niemieckiego w Poznaniu r. 1833 265 Z a l e s k i, Zygmunt: BudownicZQwie poznańscy w początkach XV w.

Pochwała Kazimic1"Za Raczyńskiego. 117

DZIAŁ BIEŻĄCY.

Artyku ły: C z a s z, Shllnisław: W sprawie rozporządzl>nia Prezydenta Rzplitej o dQstosowaniu uposaenia członków zarządu i praoowników związków komunaln}ch do uposażenia £unkcjonarjuszów państwowych. 1" zdo,cza. 268 W. B. P.: Nowe łazienki rzczne na W:vrcie przy Bociance. 184 Woj t k o w s k i, Andrzej: Najnowsze publikacje niemieck,ie z zakresu hi.storji Poznania i WicHwpolRki. 181 Arthur Kronthal, Dr. Karol M:lrcinkowsld. 241 Z a l e s k i, Zygmunt (Z. Z.): Rozszerzenie granic Poznan1:t.

Pomnik B'Jlesława, Chrohrego. 9 Wystawa go'spodarcza Związku Miast 123 Recenzje. 149 Uroczystości Bolesł:1wowskie. 187 Śp. Augustyn DroroowiCiZ.

IV. powszechny zjazd historyków polskich w P07.naniu. 269 Kro n i k a m i e s i ę c z n a : 20, 43, 67, 85, 127, 148, 194, 215, 244, 272 Z r u c h II W Y d a w n i c z e g o : 21, 43, 67, 86, 127, 149, 194, 216, 244, 273 T o w. M ił o ś n i k ó w M i a s t a P o z n a n i a: 24, 68, 87, 160, 196, 216, 244, 276

Notatki:

68, 128, 196, 276

U wag a: Przyrzeczony w roczniku I. spis alfabetyczny imion itd.

odracza się do rocznika V.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.01.31 R.3 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry