Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historii. Wydawnictwo magistratu stoi. m Warszawy. R. VII (1931), nr.

9-12 i R. VIII (1932), nr. 1- 2.

Do każdego zeszytu dołączono "Miesięcznik Statystyczny".

Wiadomości Adminłstracyjne Miasta Katowic. l!. IV (1932), zesz. 1-3. N akładem magistratu miasta Katowic. Zeszyt zawiera "Sprawozdanie administracyjne magistratu miasta Katowic za rok 1930/31. Katowice 1932.

H u c h S a m o r z ą d o w y woj ew ó d z k i c h z w i ą z k ó w k om u n a 1 n y c h z i e m z a c h 0dnich Rzeczypospolit ej P o l s k i ej. Miesięcznik. R. VI, nr. 1-3 zawiera m. i. pracę Dr. M. Gumowskiego - 3 herby miasta Poznania. Poznań 1932.

Samorząd Miejski -D w utygodnik. Organ Związku Miast Polskich. Rok XII. Warszawa 1932. Nr. 5 podaje opinje i uwagi Związku Miast Polskich nad reformą ustroju samorządu terytorjalnego i nad poprawą finansów komunalnych. - Nr. (i zawiera m. i. artykuły Jana Strzeleckiego - Próba oceny skuteczności niektórych projektowanych sposobów oddłużenia związków komunalnych, dr. KI. Łazarowicza - Ustawa o ubezpieczeniu społecznem. - Nr. 7: inż. St, Sokołowskiego - Zagadnienie rentowności i organizacji miejskich rzeźni bekonowych, Melitona Twerdochliba - Zaopatrzenie emerytalne członków magistratów w woj. centralnych i kresowych. - Nr. 8: M. Porowskiego - Nowy kurs oszczędnościowy w stosunku do samorządu, dr. med. M. Molickicgo - O uprawnienia komunalnych zakładów badania środków żywności i inż. I,. Jętkiekiewicz Polityka taryfowa elektrowni. - Nr. 9: A. Krońskiego - Z zagadnień samorządu (erylorjalnego, .1. Grenowskiego - "Swobodne uznanie" władzy a nadzór nad samorządem terytorialnym, Stan. Zakrzewskiego - Pierwsze urządzenie ulic i chodników. - Nr. 10: dr. Tad. Przeorskiego- Samorząd a postanowienia konstytucji, dr. KI. Łazarowicza - Parcelacje terenów podmiejskich. - Nr. 11: artykuł p. t. "Pracownicy miejscy w świetle ankiety Związku Miast Polskich", dr. J. Zawadzkiego - Czy zmienić konstytucj ę w stosunku do samorządów, Wacława Gajewskiego Uwagi na marginesie noweli o finansach komunalnych, dr. Wl. Dalbora - "Poruczony" zakres działania samorządu terytorjalriego, dr. KI. Łazarowicza - Pokrywanie kosztów leczenia i pobytu w zakładach opiekuńczych ubogich członków gminy.

Do nr. 1, .'!, 7, 9, 11 dołączono dodatek miesięczny "Zdrowotność Publiczna".

Wiadomości Samorządowe Dwutygodnik. Organ samorządów powiatowych i

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry