Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Leon Wy czółko w ski Księga Pamiątkowa wydana w 80-tą rocznicę urodzin pod redakcją Dr. Stefana Papee. Poznań 1932. Str. VIII + 80. Dr. Stanisław Karwowski Hi storja Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tom III, 1880-1914. Poznań 1931. N akładem Józefa Winiewicza. Drukarnia U niwersytetu Poznańskiego. Str. XVI + 454.

Państwowa Rada Ochrony Przy rody. - Wydawnictwo okręgowego Komitetu 0ehrony przyrody na Wielkopolskę i Pomorze w Poznaniu, zesz. 3, str. 76. Poznań 1932. M. i.

znajdują się artykuły II. Szafranówny - W obronie lasów Puszczykowa, A. Wodziczki - Dolina Bogdanki w rozbudowie Poznania, W. Czarnecki - Zasady projektu zieleni w planie ogólnym miasta Poznania. Pamiętnik Zjazdu Organizacyjnego Miast Województwa Lubelskieg o. N akładem Koła miast województwa lubelskiego. Lublin 1931. 8°, str. 159. Pamiętnik zawiera protokół zjazdu i referaty na zjeździe wygłoszone. Rocznik Statystyczny W i 1 n a 1930. Nakładem magistral u miasta Wilna. Wilno 1932. 4", str. XV + 226.

R o c z n i k P o I s k o - J u g o s ł 0w i a ń s k i. Redaktor X. W. Kneblewski. Wydawnictwo Ligi Stów. Pol. Jugoslow. w Warszawie. Rok I. Warszawa 1932. 4" str. 42. Rocznik zawiera m. i.

artykuł o stowarzyszeniu polsko - Jugosłowiańskiem w Poznaniu i wzmiankę o wystawie turystycznej Jugoslawji podczas trwania ostatnich Targów Poznańskich. X. Nikodcm Ludomir Cieszyński - Roczniki Katolickie n a rok Pański 1932. Nakładem autora. Poznań 1932. Tom X, str. XVI + 470.

Katalog Wystawy "PI akat wojenny w Polsce i państwach koa1icyjn y c h" (22. V. - 19. VI. 1932). Nakładem Tow. Wydawn. "Polska Armja Błękitna". Poznań 1932, str. 86.

P r z e w o d n i k po w i e 1 k i jn p o k a z i e d r o b n e g o inwentarza (31. 1-2. II. 1932). Poznań 1932, 8°, str. 63.

CZASOPISMA

Kro n i k a War s z a w y . Miesięcznik ilustrowany, poświęcony działalności samorządu oraz

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry