KRONIKA MIASTA POZNANIAwać kazał". W tomie I "Wspomnień Wielkopolski", wydanym w r. 1842, Raczyński pisze w przypisku na stronie 9 o dacie śmierci Ryxy, ustalając ją, zwiedziony napisem nagrobkowym, błędnie na r. 1057, czyli na rok przed śmiercią Kazimierza Odnowiciela, jej syna. Oswald Balzer w "Genealogji Piastów" (Kraków, Akad. Umiejętności, 1895) na str. 69 ustala tę datę na 21 marca 1063 r. Wynika stąd, że Ryxa przeżyła swojego syna o lat 5. Napis nagrobkowy, przytoczony przez Raczyńskiego, różni się nieco od napisu, wydrukowanego przez Aleksandra Przezdzieckiego w . ,Bibljotcce Warszawskiej" (tom IV z r. 1848 str. 45). Raczyński pisze "Richsa Regina Poloniae", Przezdziecki zaś "Richeza Regina", bez dopowiedzenia "Poloniae" . Zgodnie z gramatyką łacińską Raczyński pisze "duobus ornatissimis praediis", gdy tymczasem u Przezdzieckiego, zapewne przez omyłkę drukarską, czytamy "duabus".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

4. Edward Raczyński a przekłady klasyków starożytnych. W r. 1837 Edward Raczyński wydał tom pierwszy "Bibljoteki klasyków łacińskich na polski język przełożonych". Do ro,ku 1840 zamierzał wydać 15 tomów przekładów. Tymczasem wydanie owych 15 tomów przewlekło się do r. 1845. Plan powzięty był już znacznie dawniej. Dowiadujemy się o tern z numeru 66 "Gazety W. X. Pozn." z dnia 18 sierpnia 1830 r. Autor artykułu zwalcza projekt założenia "towarzystwa przyjaciół literatury", mającego wspierać autorów przez ogłaszanie ich dzieł i płacenie im honorarjów. Zamiar ten powstał w Królestwie i został urzeczywistniony dopiero w r. 1880 w postaci Kasy im. Mianowskiego. Wśród argumentów, któremi nieznany autor (J. L. Ż.) zwalcza ów projekt, jest i ten, że "szanowny obywatel wielkopolski, Edward hr. Raczyński, zapewnił druk i nagrodę dla tłumaczów dzieł starożytnych". A zatem zamiar Raczyńskiego wydawania przekładów klasyków starożytnych sięga conajmniej roku 1830.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry