KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

ciętatis J esy Posnaniae in Maiori Polonia'" - a pOnlZej mnlejszem pismem zaznaczono: "Color ruber indicat posita pridem fundamenta: niger reductionem eorundem in nouam ex parte formam" . J ak głosi wyżej przytoczony tekst łaciński rzut poziomy naszego kościoła nakreślony jest dwoma barwami, t. j. barwą czerwoną, która oznacza wprzódy ustalone fundamenty, i barwą czarną, która stwarza pewne zwężenie tych fundamentów i nadaje w części nowe formy. Ze względu na to, że pierwsza redakcja naszego projektu (czerwona barwa) 7) odbiega znacznie od drugiej redakcji, dlatego zadaniem naszem będzie zrekonstruować wcześniejszy ten projekt, odrzucając wszystko, co przy stwarzaniu go nie było pomyślane. Rzut ten poziomy wskazuje na projekt kościoła podłużnego o pięciu przęsłach, w typie bazylikowym, trójnawowy, przyczem nawa główna szerokością swoją daje więcej niż podwójną szerokość naw bocznych. Pozatern dwa przęsła tworzą presbiterjum, zamknięte prostą ścianą, a po obu stronach tegoż presbiterjum przylegają kaplice. Są one tak zewsząd otoczone ścianą, że tylko wąskie przejście łączy je tak z presbiterjum, jak i toocznemi nawami. Chór organowy natomiast tworzy jedno przęsło, w obrębie którego tak ściany, jak i dwa filary znacznie szerzej rozbudowane wskazują na to, że dźwigać miały wieże. Co do tego na planie powyższym mamy nawet potwierdzenie w wypisanym tekście "substructio turris". Pozatern chór organowy oddzielony jest jeszcze od nawy głównej dwoma filarami, w fasadzie natomiast zaznaczony jest jeden portal, prowadzący do wnętrza kościoła. Tak przedstawia się zarys naszego rzutu poziomego w pierwszej jego redakcji. Kwest ja teraz wchodziłaby w rachubę, kiedy projekt ten został wykonany. Wiemy przecież, że przybyłych Jezuitów do Poznania w r. 1572 zobowiązano równocześnie, aby stale (in

7) Występuje ona bardzo niewyraźnie na ryc. 1 jako blada, zamglona linja.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry