X. IGNACY WARMIŃSKInogo grosza dozwolił, raczej dopomógł takiemu niepospolitemu umysłowi, który Bóg rodzicielskiej jego pieczy powierzył, zmarnieć dla naszego narodu i Kościoła""). Mniej wiemy o drugim późniejszym autorze wydawnictw Seklucjanowych Wojciechu z Nowego Miasta: Pochodził prawdopodobnie z pod Torunia. Był tam nauczycielem. R. 1557 przeniósł się do Królewca. Już r. 1559 rozstał się z Seklucjanem, może umarł. Z pod jego pióra wyszły: Rycerstwo Chrześciańskie, Przygotowanie ku śmierci, Praktyka Mszy, Modlitwy nabożne, Dzień sądny. Znaczeniem i zdolnościami Wojciech nie może się mierzyć z Murzynowskim. Oto najważniejsze wyniki dzieła X. Warmińskiego.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Nauka polska przyjęła je z uznaniem. Akademja Umiejętności na uroczystem posiedzeniu przyznała autorowi nagrodę z funduszu Barczewskiego, choć o nią ubiegały się takie powagi jak Bruckner lub Chrzanowski. Dalej mianowała go swym członkiem. Tow. Przyjaciół N auk członkiem honorowym. Wręczając mu dyplom prezes, biskup Likowski oświadczył, że czuje się szczęśliwym, iż może tak znakomitemu uczonemu wyrazić w imieniu całego Towarzystwa hołd i cześć za prace jego około nauki polskiej. Krytyka wysoko podniosła książkę Warmińskiego. On sam najbardziej cenił ocenę I. Chrzanowskiego. "Gdy o tern prałat mówił, wychodziła na jaw jego wielka skromność i chęć chowania w cień własnych czynów: Nigdy nie sądziłem, że moja działalność literacka na coś pozytywnego się może przydać i ze wstydem czytałem tak względną i niezasłużoną krytykę mej książki pana Chrzanowskiego, znakomitego uczonego. N apisałem też niezwłocznie do niego i oświadczyłem, żem przecież na to nie zasłużył" *). Rozprawa o Fryczu nie jest monografią, nie zamierza przedstawić wyczerpująco przedmiotu, tylko na podstawie materjału (lokumentarnego uzupełnić i sprostować dotychczasowe zapatrywania. O ile bowiem życiorys Frycza znany był dość dobrze do r. 1519, względnie 1522, to "o dalszych jego losach z powodu nie

4) Ib. 415.

fj Prof. Gantkowski.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry