2O

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.11.30 R.2 Nr11

Czas czytania: ok. 6 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

\Vpr<l wdzi,' art; IO;J projpkttl IIst:p po,;t:w:\ wia, LZ prze7.

tatw:rnłzPllie wyhoru otrzymują I'zl('llktJwip AI:\gi 'tratu prawo wladz: w'konawl'z<,j i pr:\'wo l'rz('kazywa:lia jrj rllukcjo;larju;;zom rnianowallYlll, oraz pr;\wo Z':bII.'F(J\Y:1ł1a, wlad/' wzgldllic org-anó\\ rządowYl'h. - jc(luak bC'i"w:!tp:PIl'a n;'\vnież i ,da(ha wy kon:rweza :lIłllliJ)itra('ji :<('i;;le. -::1J1]orz:lllmn'j nzall'Ż.lli,l\\ą. jest OlI zat'\Yirrlzelli;t l'zlouka 1\1<11,6 -t.rata przez \\"1:1I1zl: Iladzo\"l'z<1. Alhowiem tr'lI sam :ntykul \\" dalzYIIl lI,;tI;pie lIr7..epi';IIj.I'. że w r;lzi(, pOllowlleg'o wyhoru }Jrzz H;Hl mjpj,;ką }),\ l'zlonka Iag-ist.l'atu o:j"by, którpj 7atwicnlz,-'ni f ' kom!letell(u:L Wladza już poprz6(\ raz (t{lrzuciła, - dokona \Vbdza z:tw:ł'rdzaj:!ea n:\ i.;:o,;zt gminy na "Iallą rk n o III i n :I e j i.

Projekt wi(' przyjmuje. mimo wsz,'lkil' ,;tylh:tyezlH' ,l,'horaeje, iż źródłr'JII '\\ h(lz tah pał-I"two\\ ej .i.k i ,;alllorząllow<'j ez!onków :Iag.jstr:ltu II i (' j c s t :1. k t w y h o r 11 ieh przez l:ad!: miej,;ką_ l e c z a k t z a l w i (\ l' d z 1\ i a ",."boru przez wł:1ciwą \Yładzę. Zatem kun "ztowuie - dla I!PozoL'Ow:mia praw ,;amorządu - 1'rz(;prowadzony w projPkci<, padzia,1 l\I'Z<.' In:I.;:()'\V m:('jkieh na POdlO(lząlyeh z wyhoru (tj. członk(,w 11:tg'istr.ltu) i mi:\nowanyeh (tj.

reszta urz(dnik("y miejskich). w rzpł'zy" i,:toc,i nie itni'cje. .J edni i drudzy :-;ą urz(dnik:Hni mianowanymi. - 1"0 razpm wziąwszy jc,t (.jalsz€m ogran:czeu:f>m samorządu.

:3. r r a w o d y s {' y p ] i n :1 . n {' II a II l' z ł o li k a lU i !II a - 'i s t l' a tu, j,lkll j:.:dell ze :-;posoh(m wykonywall'a nadzoru nad "amnrz:!(km, przpprowadza projekt w zasadzie zg'odlli<' z Hstaworlawshvcm ohmviązującpm i eclowr.. l tutaj jf'{]l1ilk są wi<locznip pr'wnc hraki. Ustawodawstwo ,)bow1:!zujące na zitJl1Iiach jJol,:ldch przrpnj \\ acha nadzDr dyseyplinarn; rozmaiei<,.

Pnu;kJ. O!'dyn\cja uie.iska nHlajr prez'{lrntowi npow:\żn:€nia dy.-;eYl1łin:\me tylko w tOf'UUkH (lo> l\I'z(:rlnik(,'\\", ktÓrych kara i' może grzywn..1 do :J talarów ItIIJ arc,;ztrm do :1 dni ( !)8 pruskiej ord. mj.cjskri:1j). Prezyd€nt natomiast i członkowie. magistratu podlcgają władzy c1ys('yp!iu:mH'j regr'J1(' ji (S 20 ustawy ni,r.mict'kiPj kompetenc.). W" b, dz. antl'jaekkj, \'" konoebvel1!"ji llualizlllu wladzy administracyjnej, dzielącej administracj<.' gmin na samorządow;l (wiasny z:tkres działan'a) i łXulstwową (w poruczonym zakresie), -- władzQ dy;;cYl)linarną nacI zwierzchnoHcią. gminną. wykouyw::tł w dziedzinie samorzą.dmvej c1zi:1Jah1f,ci gminy Wy(hiat powiatowy,l w dziedzinie władza l'0lityczlI;l mnieJszych mia,'it zzlecouD,j p:\Iitw{7\y{'j J. instancji ( 101 ;;. 7. 18fHi).

działalno{'i p:1il:stWOW:t i 108 g'aI:c, lłt:lwy dla

\V miaHt:wh b. dzi'dll. au4rj:wkie.1 l"lądzClcnh si£;: własllvm statutem, zorganizowano lIallzór ily,.;eyplil1arny odmiennie. ,Yładzy dyseypliuaruej prpzy,knta min,.ta 'lJUL!lpg-aj:! w-zy"cy hez :wyjątku nrz£:dniry mi('jcy. n:ltomb -t prc>zydrllt podlpga władzy dyseyplinan1f'j. Wydziału l;.rajow'ef.!'o, a złożenie go z urzędu może 113tąpić 'przez 113mi('stnika " poroznm: 1 'niu z "\\'YIlz"ałem Krajo\vym ( !jp. i HHi gj;ltutu m. Lwowa, o 1'.1 z' ;:;. m i 1 t t "'tatutu m.

K r:lkowa).

W h, K o IJ 12' r ,p s (I \\ C l', W ktÓrej samorząd mj(,'j,ki powołał do życia, dopiero cl!'krct. KII'z. Pali,,!"wa z 4. . 1 Ul!) prawo dy"cyplinan1P ])()j'lllljt' t'el1':' dekret \\ ten spoH&b. iż władzę dyscyplinarną nad HrZ(:d,lik:l1lli miej,.;kimi po"iaua :M:t-gi;;trat, upo\yażlIiony do wym:erzaui:L H'l.Cregu kar od upomnienia począwszy do wydalnlia (art. 47 punkt 7 i art. 48 d.elu','tn. za nad: pr'l'zplcntpm (hurmistrz,'m) oraz członkami magi"tratu (ławnikami) Minister praw wewm:trznyeh (art. (7). i'w.!l'kt okr('l:t (Iysryplinarnr kOUlJJctPJ)l"je whHlzy nadzor('ZP..! 'IV art. to4:

,.Art. lO.t a) 'naciwa wlarlz:ł, której ln'z'"łue:u.i' pr;nvo :..,,twil'rdzl'nia ,,'yhol"ll I'złonka magitratu, 'na pr:I\VO zło:i i' z !U'Z(il1n kaźlłl'go I'złonkt magitratu, jełi naru"l:, ohowiązki . \H'g'o hrzęlu luh 1'17.1'70 Wl' zaeho"'lmip się w urz'i,lzi.> aibo pOZ:!. "im taje r;iQ niegodny zaufania i powt:lIUlia, jakil'':;o wynmga pi:lstow:m' III'Z;l d . Złożoncgo z IIr(i,lu IUO:lna Il:l.. okr" J lat uznai\ la nil'zdolneg'o dl, piatowIUlia n1'z':lll1 I'złunka maI':oi1:a:;l" Zarzl,dzl'nie \Jowyższe PO::U'!,;I'LI,'C; IllU; dochodzeuie, pr'l.p;mH\':\lilOI!l) l'rzl'z władzę nadzorl'zą, w czasi£' któ,'pgo ohwiniOlwulU nale iy f la" llIożnoć ohronJ. l{ó" no.'7l'Hnie z WSZl zl;l'il-'lll d()l'holzPlLia mllie J1Yl- 1'1.1'IU('\; lIla;d. tratn zllwię;zony w ur71;rlowauill. Pohory zawieszullt'gL w nrzli,Ldp zawo(lowego I'złonka mag'istrat,1 ,\ YZU:H'Zil na l'za" la wip"zpnia wł:\llza nadzon'1.ą w pOl'l1znmipuil1 z rad:! miejskll. Wniosl'k o \\'.Iroż£'nie d:)('ho,lzl'uia pr1.('eiw członkowi magistratu może wejś". błdp 0,1 rad- miejskiej. h) WlaHd\\c władzI' 1l;IlI1.OlT1.( 111012:;' wdrożyć )Ostpowanie dy. seyplinarnl' prze,'i\\ mianowanym fm}kC'jonmjlLf<toll1 ll1agi:-;tratn w razie -"'

KRONIKA MIASL\. .'nKA:\IA

::<twil'nlzcnia, żr- powołana (10 tcg'o władza służhow:!, ftLnkrjonar.u"7a liiI' zamierza zrol.Ji użytku z IW7.ysługuj:jl'yrh jej uprmvl1if'ń rlycyplinal11ych'" . Cytowane po-tanowi€'nie projektu należy lIzna{ w z:u;aflzie Z:I słU!'znc. Kieścisło{;ć tkwi jedyni€' 1" t{,111, iż nic każde przekrocZ'c'nie przez członbr :Magistratu swych ohowią7ków, mu"i by{', tak lirastyczne, by lh)ciągało za sobą naj:iurowsz;l, a jedyną w loznrnłenin projf'ktn ka.r: u:mnięcia ze, służby. Koniprznpm jest tp(l' prz-p-prmvai1zenj.e !WWIl't'g"O zróżniczkowania kal'. \r :>to:,-;ullkn do urztdnika miejskif'go przewi(lujt' projt'kt moż110M w]uo,cz('nia. władzy naflZ,)fCZf'j i \yytocz('nic mu docho.,lz'-'ll dy::icyplina,rnych o iIr ,.powołana do i.ego wład'za :>łuż))owa fnnkcjon'a'l"jusza nie z:1.mierza zrohil' użytku z przysługujących jpj uprawni(,ll dyscyplinamyeh". Stwarza :<il zatpll1 dualizm \da(1z dYH'yp]jna.J11yt'h 'IV stosunku do nrzędników mif'jskirh, 1\.1.) j('.(l]Jak j'l";! ową "pO"\vołaną władzą. słnżllOw.!" - tf'g'o projl'kt liiI' 1I8ta]:1.. "\Vpra\nlzie art. 85 projektu przewidujp. iż przelożouy magistratu jrst ..n:1.Cz(']nY111 zwierzchnikiem funkr jonarjuszy i pL"a,. I'.,)wników gminy". - jednak z hrzmil'nia tC'g'Oż art. lIi,(' wynika "",eak, by wyplyw{,1l1 tCl!'O zwicrzehnidwa była w1adza dy:"cyplinama, tem \Vicc.i i-ż w RystplIJif' projl'ktu omawiany :1.rf. R5 miel'i ...i,: w rozdziak. rnaj:!l"ym nagłÓwek: ,.Za.k!'"s Ilziałania g'miny mi{'jRkip.i w sprawach snmorzl!f1owyf"ll". :\'"a]eży ,;i dom:lg'ai., hy projekt ll:\kJadająe tak ,,;zcJ'OlGi odpowiedzialnor na magistrat, llał JTlU nh)Żnoś{ .:;llełniellia RwyeJj zadai!, przez ohdanf'lIie go 'w' stosun]m (lo \!1'z(:dnik{nv kOllkr{'tnie :<formllłowHlwmi llprawnit'niami d,,.;cyplin:1nlf'mi,ł. N H d z Ó l' n a rl :I z i a ł n ] n II Ś l' i ą m i i' j <; k i -e j \\' I <1 . II z y li l' h w n l a j ą (' f'.i tj. n a. (1 y m i (' j- s k i P.i' }H"('cyznjf' PL"(),i!'kt w ,11'1, fl8 i L05. kt{)r{' po-;t:mnwiają: ,\I't. fJR U(hw:lły '":Idy miejskiej !uh llJ:tgistratu ora7. zarz;!I}zf'llia tt'gu oRt:it.nieg-o, ll:truszajw'f' obmviązlIj:!{'p ustawy, wl:1I17.a 11:1 d7.Orcza powinn:l lH:hyłić, o ile na Z:lS;lfLi(' :11 t. !iR niniPjsZPj lIMaw,'nie zostały pr7.f'(ltl'm już uiwif'R7.0nf' pl"7.f'7 magistrat ]nl, jf'g'o pr/.plożonego. Art. 105. Minister praw \Y ewn(:trznYl"h mllżl' !I:! -.Yniof'k wdziału wojewódzkiego luh na podstawie jl>go opinji I'Ozwi:lzar 1':1<.1,: miejRką miast, stanowiącyeh samodzielne powiaty arJministr:t,l'yjne, Rada miejska miast. w ld6rych przełożonym magitratll jet tał'szy

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.11.30 R.2 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry