Z DZIEJÓW GIMNAZJUM POZNAŃSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

lektor Wolfram mają być jak dawniej członkami nowego dozoru, lub nie i czy powinności, władza i atrybucje tegoż dozoru mają być tylko też same co przeszłej komisji szkolnej". Prosiia także Izba Administracyjna "o zadecydowanie stosunków jakie między urzędem edukacyjnym Izby, a dozorem szkolnym miejsce mieć mają, gdyż... dawniej komisja szkolna od bywszej kamery nie zależała". Na te wywody Izba Edukacyjna wy jaśniała 31 ), iż eforaty należy zostawić w takim składzie jak były za rządów pruskich, a przy tern zażądała, aby poznańska Izba Administracyjna nadesłała wszelkie instrukcje wydane od rządu pruskiego, aby ułożyć nową instrukcję wspólną dla wszystkich szkół polskich. Izba Administracyjna znalazła się w kłopocie, gdyż instrukcji takich nie posiadała w aktach. Pomimo tego jednak mianowała członków eforatu, przyczem, gdy Gajewski wymówił się od tej godności, podano na jego 1 miejsce sędziego pokoju Faustyna Zakrzewskiego. Zaraz też ułożono regulamin "powinności eforatu, czyli dozoru szkolnego" 12).

W ten sposób zakończył się przejściowy rok w gimnazjum poznańskiem. Widzimy jasno, że upłynął on ściśle według dawnych zasad pruskiego regime'u 13). Chociaż kraj był wyzwolony

") Archiwum Państwowe w Poznaniu. Pref pozn. niusp. gimrłaZjlnn poznańskie, fasa I. Warszawa 19jVI 1807.

]2) Archiwum Państwowo w Poznaniu, Pref. pozn. nissp. gimnaZjum poznańskie fasc. I.

Powinności eforatu, czyli dozoru szkolnego.

l. Utrzymywać dorór na-I gimnazjum i być pIerwszą instancją w rzeczach szkolnych. 2. Przepisywać książki elementarne dla lekcjów w sposób uczenia egzaminować nowych profesorów i rządowi proponować. 3. Dzielić szkolne pieniądze w miarę zaslug\na gratyfikacje dla profesorów niemniej praemia dla dystyngujących się uczniów wyznaczać. 4. Etat szkolny układać i rachunki roztrząsać.

5. Mieć starania o utrzymanie i reperacje, budynku szkolnego i wyznaczać potrzebne sumy na instrumenta i inne rzeczy. (W olicki, Garczyński ).

uJ Niesłusznie przeto w swej pracy podaje dr. Ręgorowicz, że "reakcja antyniemiecka była tak silna, że nietylko z administracji, ale i ze szkolnictwa pousuwano za jednym zamachem profesorów

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry