21K

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.11.30 R.2 Nr11

Czas czytania: ok. 4 min.

KRONIKA MIASTA l'UZAl.\

Zacytowano wyzeJ przepisy ujawniają ,y caJ.ej okazaloHl'i wi:,:zcz'lmie mic}:kiego pr<1 wa budżetO'\vania. Dotychczao\Voc ustawouaw..:two 7"ez,\V:\lało władzy nadwrez\.\j na wkroczpnie w budżet mii.'jski tylko wów czas, gdy Hat\:1 miejska, nir wstawiła, mlłcżytlHiei. ktÓrą Gmina winna, pono!Si( na z:\sauzi1' U::;t;lWY lub umow}. ()łJcłlic wbaza nat1wrcz:\ 1I10że wkroczYl' VI' but1ż,d i ..jdeli g"milw Iiliej<ka zaniulba lub wzlmmia :-;i<; uchwa li I; kredyt, potrzebny du pełnienia ei:\ŻąCfg(J na niej' ol,owi;\zku", Czy obowiązku u8t:\,wmvcgo: Nie, Tego pl'Ojpkt 11ie wymag:a.

Zatem o ciążących na, gmini:' ohowiązkal'1l il,cyrhlje nie tylk.) ustawa pallstwowa ak i władza nadzorcza,! Co więcej. WładzLl nallzol'cza. może ,vedług.' projektu 'Wkro('zy( w hudżet równ:::'ż wtedy, gdy gmina - "zaniedha lub wzl)l"aIJia 8il pelni,euia illlrg'o rodzaju z a l' z ą d z e 11 i a".. }lrz,oz cu za.. rząll g'miny nie ma prawir.lłowego hi,egu. Kto m\ ocenia czy zauicdhanie wykon:\n1a tl:\nego ,.zarządzenia" jest dla gminy l'()żyteezlle I'ZY lIh? Orzywicie nie nada l\[.cjska, bo g(lyJJY ta uznała, pożytecZllość. .,zarząllzl'nia", w>,tawiłalJy odnośną SUlllę w budżet. Ocenia za,tem władza nadzorcza. Czy to ..z;uządzenic" uw. mi,ee 8we źriidło w lIstawi,(': ir. Proj'kt o tern. liiI' Wl'0mina. .\ Zttem wła(lz( n:l(lzorcz! upr:\rwlIi:\ proj-I'kt do- wst:n\ ialli:L w lJłlllżet miejski pozy.cji, ktÓrydl Ha(la miejska, nic" uzua akt:)\"(. (.jążą. na, Gminie nie koni'ecznie z mocy u:-;tawy ak LIp. z mlle] ozpOrz;ł(lzC'11 Jl]inist,el'jallLych władz n:luzorczyelL itp.; POI\;l(lt" może wtawiat. w lmdżl't wbrew uch'walp Bady fnj.ejf'kiej l'0zyejp wydatkowe? połączono z wykonanhm zarz:l(Izell (n i c k o n i {' I' Z - HIt. ll:-;t:Lwo'W}"ch), a któro ama I1w:\ża, za koniel'zlw dh prawidłowegil toku administracji miejskiej. :Mimo to wzystko. dalęj: j,eszczc, w ogranicz,pnill samorzą,llL idzi" :ut. 102 pl'oj-rktu. który whdzom nadz.orczym nadaje prawo wczepienia bucrżetu mia"ta lIif'tylko co do [lrawuoei :\lf' i ('I) do l' P l ° w o- Ś c i po-;zczególllych pozycji z tym skutkii'nJ, iż zaezcpione pozycjo!' 'weho(lzą w żyri,p (lopi{],tJ po nzg-odnii'niu 1. ż,!tlaniclIl władzy mtdzorcze.j. J pżeli więc Itada miejska prowadząca pewną okrelolJ:! polit,ykę lip. w dziedzini'e inwe;:;tycyjJ1'ć'j, opieki f'oejalnej itp. wstawi:l odnośne pozy-cje w bud,żet, - 'wladza nadZDrezR wladną jest na r.3sadzio art. 102 pozycje tp Z,W1.t'pi'Ó lllatq,!:o tylko, iż 111,(, lIZl1aj' eelmvości t.ychże,

Pozat('m w'zy,;tkipm 'wprow:\dza art. 1.02 }lo;,;talluwi('niv. iż ,koro whHlz:1 nadzorcza w ciągu 30 dui od dnia: otrzymalJia hud:ptn zakwl'stjonnj-r jakąkohviek pozyc.j, (l ział luh całość .uctżf'tu miast.a wyłąCZOlH'g'O z powiatu. - na!f>nl'zas zRkw<,stjonowRn:t rzć hudżrtn ulega zawieszeniu, aż d,) chwili aprohaty 'władz:JlRdzorcz'Pj, \\' pO'itanowirnin t<,m mipci się 'Ivła('iwi-r prawo zatwierdzania Jm(Hctu Wl.wct miai3t wyłączonych z powiatu przl'l władzę nadzorczą. <,o w m;tawodawsi'lvie smOl"z:J1lowem pailstw curopejRkich jest nnilGltp.m tf-m draźliwszm, i n:nvet u:3tawo d'\Vtwa pmiRt w zahorczych. ohowiąznją-cp po (lzi (!ziPll na ZH'liliach polskich tpg'o ro(lz:ljl1 post:lnowipnia nie zl1ły, Nip poppłniając przesady po'\vipdziel' możl1:l. iż art. Bf) i 1O projektn są, zupełną negacją samorządu, z kt{,rC'g'o pozost:lnie- tylko JI:lzwa !ll1sta, hpz twści istotnej, .\ to w..;zystko wprow:tdza projekt }lod patronatem art. i: /;.om:tytucji, post:llJ:1wi:ljącrg'o iż TIzeel'pospolita Polska. opier:l '\VÓ.f lIstr{'j na zasadzie s z {' rok i {' g o samo'rządll tp,rytorjalnego, OI'aZ art, 70 konstytlleji brzmiącego: "Wypadki w ktÓryeh nchwaly organÓw 8aJll0rz:\1l11 wymagać J)c:d w y ją t k o' w o zatwierdZf'nia przez orgalla !:'amorządn wyższp!,o stopnia Inll Jlrzl'z i\'fini...tPl'st.wa. hdą. okref:lol1p usta'wami." 2, W01l('I' :11"1. !)f) i 102 projektu, ktÓrc łamią. sto;; paeicrzo,,'y samorządowi mkjskil'l11u, ma łłrngorzęclnl' znacz,enie głośny spór, I"zy rzłollkli'\v )Jagi::;tratu winna z:lt.wierdza{', po wyborz'f" władz:'! nadzorcza. czy tei nie (art. 10H projektu). Kie ulega wąt,pliwości. że zatwicrdz{'nip ezłonków )Iagistratu wybranych prz.ez Radl mil'j!';k!, je"t r{,wnh'ż jednym ze' "posohów kontrolowania, samorządu Pl'z{'z włndz.c na(lzorcz{". Autor projektu uza:-;I(llJia swe stalJo'lvii'llw tem, iż wprowadzajlc podział a:dmil1itracji miejskiej na eZYl1l1oei ści:':;le samorządowe i zlecol1:C pallstwowc musi db:1ć, by l'7łOllkowie )Iag:stl'atu pełniąe funkeje pailstwow'> pozostawali " pewnej zakżno;-ei od w1:ll1z l1:ldzorczye,h, co naJ(,ppiej m07ua IIsil;gnąi' p'zez n:tdani',' tf>jże pl'aw:l zatwierdzania, członków :\'Iagi:'Ot mtu w urzędzie. Hozulllowanie to Ili,p wyd:łje mi si szczęśliwe.

Xikt iBny, tyllw 'wł:1.:':;nie projp.kt HZnajf' podział ezynnot\ci min,;ta, na "amorządowp i zlecone (pailstwoWe.). Z rÓwną tedy 81uszno?wią mng(: :-;il: z:lpytai', dlacz'l'g'o r{,....vili€ż wykonanie cZYllllo;'ci " :l 111 o r z :! 110 \V y c II przez człunka iagi::;tratll ma być uzakżni.)ol1(' ni{' olI wyboru }1rz,pz Had<: mirjo.;ką, lecz {lop:ero od zatwim"l1zcnia .wla:':;ciwej wl:l,lz?

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1924.11.30 R.2 Nr11 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry