Z DZIEJÓW GIMNAZJUM POZNAŃSKIKGOczłowiek ukształcony, oprócz powołaniu jego odpowiadających, posiadać powinien w pewnym stopniu wiadomości takowe, które oświecają rozum, wskazują wyobrażenie i zgłębienie tego, co go otacza, przykładają się do ukształecnia serca, moralnego uczucia i haraktoru (!) i stanowią go w stanie powiększenia massy oświecenia około siebie. Prócz tego w szkole publicznej, każdy nie pytając się od czego chęć jego cło nauk zależy i ku jakiemu zmierza celowi, stosując się do przepisanych urządzeń uczyć się powinien niejednego, chociaż przewidzieć nie można, czyli tego w przyszłości będzie mógł używać bezpośrednio, lub nie? Pośredni zaś użytek odbiera się we wszystkiem, kiedy nauczyciel gruntownie uczy i uczeń przez ćwiczenie rozwijanie i kształcenie sit umysłowych gruntownie pojmuje. Wszystkie przedmioty nauk w szkole dawanych powinny być tak zastosowane i tak' z sobą połączone, aby poprzedzające nauki zupełnie przysposobiły do następnych, oraz ażeby uczeń zwiedzający gimnazjum od najniższej aż do pierwszej klasy zupełną odebrał edukację. Trzeba w równym czasie zaprzątać uczniów tom, co się najlepiej jedno z driigiem zgadza, trzeba się starać o to, aby rozmaite przymioty w dobrym stosunku się kształciły, oraz zachowana była w użytecznym porządku kolej w ćwiczeniu pamięci, rozumu i powierzchownej składności. Nałoży także zrobić porządek, aby każdy uczeń w każdym względzie nauki miał miejsce w tej klasie, która odpowiada bardziej jego już nabytym wiadomościom i uczynionym postępkom". Z takich wychodzą * założeń, nie uważał Wolfram za złe odstępować od planu powziętego z góry. Uważał, iż plan nauk powinien być co pół roku omawiany i dostosowany do potrzeb gimnazjum i ucznlOW. Na takich konferencjach poruszano także sprawę książek, wedle których prowadzić miano wykłady. Nauki dzielono zasadniczo na 3 grupy: języki, nauki i ćwiczenia mechaniczne. Grupę pierwszą dzielono z kolei na dwie podgrupy jeżyków a mianowicie: 1. żyjące: a) niemiecki, z którym się łączy retoryka, b) polski i c) francuski; 2. umarłe, [obok których mają miejsce posiłkowe wiadomości (jak) mitologja, starożytność, starożytna geograf ja i klasyczna literatura]; a) łaciński, b) grecki dla przyszłych akademików, c) hebrajski dla przyszłych teologów'''. Grupa określona nazwą "nauk" obejmował a : "a) r e li gj ę i m o r a l n ość, b ) w i a d o m o ś c i n a t u r y ( h i s t o r ja naturalna, antropologja, fizyka doświadczalna), c) wiadomości

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1932 R.10 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry